Monitor Sociaal Domein 2023 staat op staphorst.nl

De vraag naar jeugdzorg, Wmo-voorzieningen en uitkeringen stijgt, in tegenstelling tot andere gemeenten, in de gemeente Staphorst nauwelijks. Dat blijkt uit de Monitor Sociaal Domein over het jaar 2023. Daarmee wijkt de gemeente Staphorst af van de landelijke trend die een steeds sterkere vraag naar zorg en ondersteuning laat zien. Het college heeft de rapportage over het sociaal domein ter kennisgeving aan de gemeenteraad gestuurd. Deze geeft inzicht in het gebruik van voorzieningen en in de financiën.

Relatief laag gebruik van jeugdzorg, Wmo-voorzieningen en uitkeringen
Het aantal jeugdigen in de gemeente dat jeugdzorg kreeg, is in de afgelopen jaren licht gedaald. Na een daling van het aantal cliënten met een Wmo-voorziening in 2022 stijgt deze in 2023 weer licht. Het gaat dan vooral om de voorzieningen ‘huishoudelijke ondersteuning’ en ‘individuele begeleiding’. Bij de uitkeringen stijgt het aantal cliënten met een uitkeringsduur korter dan een jaar, maar er is een behoorlijke daling van het aantal cliënten met een uitkeringsduur langer dan een jaar. Daar staat dan wel tegenover dat het aantal re-integratietrajecten is gestegen. In deze trajecten worden inwoners begeleid naar werk. Of in sommige gevallen naar vrijwilligerswerk.
Kortom, in vergelijking met andere gemeenten is de inzet van wettelijke voorzieningen en financiën in de gemeente Staphorst relatief laag.

Dankzij de sterke onderlinge verbondenheid
Wethouder Jan Carlo Bos: “Dit hebben we voor een groot deel te danken aan de inzet van onze inwoners zelf. Mensen kijken hier nog echt naar elkaar om. Men staat voor elkaar klaar binnen de gezinnen en de sociale netwerken. Daar ben ik ontzettend trots op. En kom je er samen niet uit? Dan is de gemeente er samen met een groot aantal partners.”

Gezond Meedoen Staphorst!
In de gemeente Staphorst werken vele organisaties, van onderwijs tot kerken en van welzijns- tot zorgorganisaties samen in het platform Gezond Meedoen Staphorst! Het belang en het welzijn van de inwoners staat hierin voorop. Twee jaar geleden bleek uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de jeugdzorg dat de onderlinge lijnen met en tussen de organisaties kort zijn.Tussen bijvoorbeeld basisscholen, (school)maatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen en huisartsen. Dit heeft veel voordelen voor gezinnen met een hulpvraag. Ook gaf het onderzoek aan dat de jeugdconsulenten van de gemeente gezinnen goed ondersteunen. Door deze onderlinge verbondenheid en de korte lijnen kan er snel ingespeeld worden op de behoefte van een gezin als dat nodig is.

‘Iedereen doet mee’, samen verder bouwen

Wethouder Jan Carlo Bos: “Dankzij de verantwoordelijkheid van inwoners voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten en dankzij de inzet van de vele organisaties mogen we best te tevreden zijn met de huidige stand van zaken binnen het sociaal domein. We versterken elkaar door te verbinden. Toch zijn we er niet, er zijn ook onderwerpen die we absoluut willen verbeteren. In het beleidsplan ‘Iedereen doet mee’ staan deze benoemd. Samen met inwoners en de verschillende organisaties bouw ik graag verder aan een verbonden en krachtig Staphorst.”

Meer weten?
De Monitor Sociaal Domein is te lezen op www.staphorst.nl/zorg-jeugd-en-inkomen. Ook staat op de gemeentelijke website het beleidsplan van het sociaal domein, genaamd ‘Iedereen doet mee’. Hierin staan de ambities beschreven. Nieuwsgierig naar de verschillende organisaties en hun aanbod, die samenwerken aan het welzijn van de inwoners? Kijk dan op www.staphorst.nl/socialekaart.