Dit jaar kan de gemeente Staphorst rekenen op een positief saldo van de jaarrekening 2022. Deze werd afgesloten met een positief resultaat van 5,2 miljoen, dit is bijna 3 miljoen meer dan begroot.
Uit de jaarstukken blijkt dat de onregelmatigheid in Rijksuitkeringen mede bepalend is geweest voor het positieve resultaat. Wethouder Lucas Mulder vertelt hierover namens het college: “Uitkeringen vanuit het Rijk worden steeds meer op incidentele basis verstrekt en komen vaak pas later beschikbaar. Een deel van de rijksmiddelen wordt aangekondigd nadat de gemeentelijke begrotingen zijn opgesteld.”
Als gemeente zijn we verplicht de structurele uitgaven te dekken met structurele inkomsten. Terwijl in veel gevallen de uitkeringen vanuit het Rijk dan nog niet bekend zijn. Hierdoor ontstaan positieve resultaten in de jaarrekening. “Wij hebben gedurende 2022 de begroting positief bijgesteld met ruim € 2 miljoen, desondanks is het resultaat nog positiever dan begroot”, aldus wethouder Lucas Mulder.
Er zijn ook werkzaamheden uitgesteld waardoor niet alles uit de begroting is uitgevoerd. Dit komt mede door de druk op de organisatie in de vorm van nasleep corona, vluchtelingenstroom en een krappe arbeidsmarkt.

Belangrijke ontwikkelingen
2022 was ook een bijzonder jaar gelet op hoge inflatie, energieprijzen en de komst van een opvanglocatie aan de Staphorster Kerkweg voor Oekraïense vluchtelingen. Daarvoor zijn vele vrijwillige initiatieven opgezet vanuit de gemeenschap, waaronder de particuliere opvang voor Oekraïners. Ook de taakstelling voor huisvesting statushouders heeft eind 2022 nieuwe ontwikkelingen gekend. Landelijk is er een woningtekort en we zijn gestart met het verkennen van mogelijkheden voor flexwoningen. Zodat we als gemeente binnen een kort tijdsbestek meer woningen kunnen realiseren voor diverse doelgroepen, waaronder jongeren en starters. Er is ook doorgepakt voor woningbouw in alle kernen en gewerkt aan de aanleg van een nieuw bedrijventerrein De Esch IV. Vanwege een forse verhoging van de energieprijzen heeft het college in 2022 de energietoeslag en voorwaarden inkomensgrens verhoogd.

Online jaarverslag en jaarrekening
In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. Het is online te vinden op staphorst.begrotingsapp.nl(externe link). De gemeenteraad behandelt de jaarstukken tijdens de raadsvergaderingen op woensdag 14 juni 2023 en dinsdag 27 juni 2023.