In de Olde maten aan de Zwartewaterkloosterweg en de Rechterensweg is HDS Dunnink in opdracht van Staatsbosbeheer en Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten bezig met natuurherstel van de boksloten en de graslandpercelen. Het natuurherstel wordt uitgevoerd voor het behoud van het karakteristieke slagenlandschap.

De Olde Maten en Veerslootslanden zijn ongeveer 993 hectare groot en liggen tussen Staphorst, Hasselt en Zwartsluis. Het Natura 2000-gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten en bestaat uit twee deelgebieden: De Olde Maten en Veerslootslanden. Er komen in het natuurgebied de Olde Maten plaatselijk veenmosrietlanden en trilvenen voor. Vanwege het uitgebreide slotenpatroon is Olde Maten en Veerslootslanden een van de belangrijkste leefgebieden van de grote modderkruiper in ons land. Ook is het gebied van belang voor onder andere de zeggekorfslak, bittervoorn en kleine modderkruiper.

De Olde Maten en Veerslootlanden zijn onderdeel van het slagenlandschap van het Staphorsterveld en worden gekenmerkt door langgerekte, smalle graslanden en/of veenmosrietlanden met lijnvormige sloten. De sloten in de Olde Maten, ook wel boksloten genoemd, zijn in de loop der tijd dicht gegroeid waardoor het open landschap deels is verdwenen. Staatsbosbeheer laat in samenwerking met Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten natuurherstellende maatregelen uitvoeren om het karakteristieke slagenlandschap te behouden.

Het houtopslag heeft vrij spel gekregen in het gebied. De natuurherstellende werkzaamheden zijn in oktober van start gegaan aan de Rechterensweg, aan de Zwartewaterskloosterweg en Postweg startte HDS Dunnink dit jaar. Tijdens het broedseizoen liggen de werkzaamheden op beide locaties stil. Medio augustus, na afloop van het broed- en maaiseizoen, zullen de werkzaamheden worden herstart. HDS Dunnink gebruikt speciale wetland machines om zo insporing te voorkomen. Het hout dat vrij komt wordt uitgereden en versnipperd. 

Door de natuurherstellende maatregelen kunnen de verpachte percelen beter worden beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten. De vrij gezaagde percelen worden maaibaar opgeleverd, waarna ze weer jaarlijks gemaaid kunnen worden. Hierdoor wordt de ontwikkeling van trilvenen en/of veenmosrietlanden gestimuleerd. Bij andere delen in het gebied is het de bedoeling dat het houtopslag na een aantal jaren opnieuw wordt afgezet. Het gaat hierbij met name om verschillende wilgensoorten en boomvormers zoals zwarte els en berk. Soorten als  meidoorn, gagel, Gelderse roos, vuilboom, eik en af en toe een karakteristieke els worden niet afgezet. Ook dood of kwijnend hout wordt gespaard. Dit is weer goed voor de vele vogels en insecten in het gebied.

Foto © Ton Valk