De motorclub AMBC gaat samenwerken met de werkgroep bio diversiteit van de natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o. (NBVIJS). De AMBC is druk doende met het realiseren van het motorcrossterrein op het Wiede Gat. Er wordt volop grond gebracht die aan de voorwaarden voldoet qua samenstelling en officiële papieren. de parkeerplaats wordt vergroot en opnieuw bestraat en de kantine opgeknapt
.
Een van de onderdelen is het aanbrengen van nieuwe geluidswallen rondom het terrein. Er liggen al indrukwekkende wallen die zo’n 5 tot 7 meter hoog worden waarop begroeiing wordt aangebracht.  De AMBC beschikt over een goedgekeurd landschapsplan voor het terrein Het Wiede Gat. Samen met de NBVIJS gaat de AMBC aan de slag met het verwezenlijken van dit landschapsplan.
Het uitgangspunt is om het perceel zo in te richten dat het past in het beeld en structuur van het Overijssels landschap en aansluit bij de directe omgeving. In het landschapsplan wordt gekozen voor bodem gebonden, inheemse beplanting. Om de geluidswal goed te kunnen inpassen wordt er op de aardewal en de laaggelegen grond bos ingeplant. De huidige beplanting wordt vervangen door meer duurzame beplantingssoorten. De aanblik van de wallen moet groen blijven en er wordt uitgegaan van een onderhoudscyclus van ongeveer 5 jaar.
 
De NBVIJS kan zich vinden in de genoemde uitgangspunten. De werkgroep biodiversiteit is ontstaan vanuit de werkgroep bestrijding Eikenprocessierups (epr).
Waarom biodiversiteit: Nestkastjes is een mooi begin om de eikenprocessierups te bestrijden. Bermen inzaaien met verschillende bloemzaden zijn ook stappen. We maken de stap naar biodiversiteit om meer vogelsoorten en insecten te verleiden door diverse beplantingssoorten aan te brengen . De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. 
 
We gaan er van uit dat de primaire functie van het terrein motorcross is en blijft.  In principe richten we ons niet op het terrein  binnen de geluidswallen maar op de wallen en  de laaggelegen grond en er worden bomen vervangen: De NBVIJS richt zich op de onderbegroeing. Samen gaan we kijken naar de beplanting op de taluds. Deze beplanting dient onderhoudsvrij te zijn.
We vinden het ook een uitdaging om te volgen hoe het terrein zich ontwikkelt.
 
Er zijn al de nodige struiken op het talud geplaatst. Het is duidelijk dat dit deel de afgelopen jaren weinig zorg heeft gehad. Er zijn een aantal bosschages en ook braakliggende plekjes.
We filosoferen over de mogelijkheden, en het onderhoud. NBVIJS kan niet het beheer op zich nemen. Ze kunnen wel ideeën uitwerken hoe ze gezamenlijk met de AMBC een aantal keer per jaar onderhoud doen. Er zitten ook hoveniers onder de leden van AMBC dus deze willen we er ook graag bij betrekken.
NBIJS heeft een plantenwerkgroep, zij kunnen wellicht een bijdrage leveren om uit te zoeken wat er nu allemaal groeit en bloeit. De NBVIJS neemt ook grondmonsters. Dit geeft houvast in het advies welke onderbegroeing in de bosschages de meeste kans maakt. De AMBC denkt door deze samenwerking in de toekomst een prachtig nieuw Wiede gat te realiseren wat eigenlijk dan tevens een nieuw soort natuurgebiedje wordt.