In zijn vergadering op 28 april 2020 is het waterschapsbestuur akkoord gegaan met plannen voor de herinrichting van gebieden in de gemeente Staphorst. Het gaat om de Vledders en Leijerhooilanden, Spoortippe en Punthorst. 

Vledders en Leijerhooilanden

Hier verbetert het waterschap het waterbeheer en in samenwerking met Landschap Overijssel wordt dit gebied nog natuurlijker en ecologisch waardevoller gemaakt.                                                                

Een belangrijk onderdeel van de natuurontwikkeling is het grondwaterpeil. Voor vegetatie is een hoge grondwaterstand belangrijk. Het waterschap heeft nauwkeurig onderzocht of een verhoging haalbaar is en wat de consequenties voor het gebied zijn. Op basis hiervan wordt het peil ten oosten van de Streitenvaart, die dwars door het gebied loopt, gemiddeld uiteindelijk in stappen met 40 cm verhoogd tot 1.20 m+NAP. Het gemaal Vledders in de Streitenvaart dateert uit de zestiger jaren en wordt vervangen.      

Het open en rustige gebied wordt nu gekenmerkt door grasland en her en der wilgengroei, kleine houtwallen en bosjes. Mede door de sterke toestroom van kwelwater uit de ondergrond en de kwaliteit van het grondwater kunnen we hier prachtige natuur terugbrengen. De Streitenvaart krijgt een betere uitstraling door een natuurlijke oever aan de oostzijde. Aan de noordzijde van de vaart komt een waterpartij omzoomd door een rietkraag die het thuis kan zijn voor onder andere watervogels. Vanaf de randen kan het gebied worden ‘beleefd’ met en mooi doorzicht en is informatie aanwezig.  

Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de provincie Overijssel.            

Spoortippe en Punthorst

Hier verbetert het waterschap het watersysteem door onder meer watergangen (18,5 km) te verbreden. Hierdoor kan overtollig water in natte perioden beter worden afgevoerd. Door het plaatsen van               stuwtjes kan water in droge perioden juist beter worden vastgehouden. Langs de Beentjesgraven leggen we een waterberging aan van 4 ha om hier bij veel regen tijdelijk water te kunnen parkeren. Deze waterberging wordt geschikt gemaakt voor de aanleg van een zonnepark.                           

Planning

Voor alle plannen geldt dat 2020 wordt besteed aan de verdere voorbereiding en dat naar verwachting de werkzaamheden in 2021 van start kunnen gaan.