De gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland maken met de provincie Overijssel afspraken over windenergie. Deze ‘programmeringsafspraken’ gelden tot 2030. Ze zijn nodig vanwege het nieuwe windbeleid van de provincie. Daarin wil de provincie namelijk meer windturbines toelaten dan eerder door de gemeenten was afgesproken in de Regionale Energiestrategie.

De vier gemeenten liggen in een van de voorkeursgebieden van de provincie voor windenergie. Volgens het nieuwe beleid van de provincie is er in dit gebied ruimte voor maximaal 400 GWh voor grootschalige opwek van windenergie. Dat is meer dan waarmee de gemeenten eerder hebben ingestemd.

Afspraken
De gemeenten zijn bang dat het nieuwe provinciale beleid de deur openzet voor ongewenste initiatieven. Bovendien doorkruist het nieuwe beleid al lopende gemeentelijke gebiedsprocessen. Dat tast het draagvlak voor windenergie aan. De provincie heeft gemeenten daarom aangeboden om afspraken te maken over locaties, omvang en planning voor nieuwe windinitiatieven binnen het voorkeursgebied. De gemeenten Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Afstemming
De vier gemeenten hebben hun programmeringsafspraken onderling afgestemd. Zo willen zij samen invulling geven aan windenergie in het voorkeursgebied van de provincie. De basis voor de afspraken blijven de bestaande plannen van elk van hen. De provincie had aan de vier gemeenten voor de programmeringsafspraken een deadline gesteld. Die liet hun minder tijd voor een goede afstemming met inwoners en de gemeenteraad dan ze wilden. De programmeringsafspraken zijn inmiddels in alle vier de gemeenten goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Elk college legt het besluit ook voor aan de gemeenteraad.

Aansluiting op kaders gemeente Staphorst
De programmeringsafspraken van de gemeente Staphorst sluiten inhoudelijk grotendeels aan bij de kaders die de gemeenteraad eerder had vastgesteld. Wethouder Jan Carlo Bos: “De raad heeft toen een voorkeurszoekgebied aangewezen voor de opwek van 40 GWh windenergie van 2030 tot 2040. Deze kaders maken nu deel uit van de programmeringsafspraken. Zo voorkomen we dat er meer windturbines komen dan we willen. Bovendien zorgen we zo dat initiatieven beperkt blijven tot ons eigen voorkeurszoekgebied”.

Gebiedsproces en lokaal eigendom
Wethouder Bos benoemt het gebiedsproces als een belangrijk aandachtspunt: “In onze gemeente liep over windenergie al een intensief en gefaseerd gebiedsproces. Het nieuwe beleid van de provincie doet daar nu afbreuk aan en dat betreuren we. Door het nieuwe provinciale beleid moeten we nu onderzoeken hoe we dit gebiedsproces een vervolg kunnen geven”. Ook lokaal eigendom vindt Bos belangrijk: “In de programmeringsafspraken hebben we een bepaling opgenomen dat provincie en gemeente altijd zullen streven naar een zo groot mogelijk aandeel lokaal eigendom. Dat vormt een belangrijke basis voor draagvlak onder onze inwoners. Bovendien past het bij de Staphorster ondernemingszin.” Het college van de gemeente Staphorst heeft de raad gevraagd om bekrachtiging van de programmeringsafspraken. De gemeenteraad bespreekt dit verzoek op 14 mei en neemt hierover op 28 mei een besluit.