De begroting 2024, inclusief de meerjarenraming 2025 – 2027 en de financiële onderbouwing voor het komende jaar, is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het begrotingssaldo 2024 is 1,15 miljoen euro positief. “We staan nog steeds voor grote uitdagingen als het gaat om de hoeveelheid aan (wettelijke) taken als gemeente, terwijl de bekostiging vanuit het Rijk onzeker blijft”, aldus wethouder Lucas Mulder.

“We hadden gehoopt om meer duidelijkheid en compensatie te krijgen vanuit het Rijk, gelet op de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds”, laat wethouder Lucas Mulder verder weten. Vooral de lagere inkomsten vanaf 2026 vanuit het Rijk (gemeentefonds) leveren een uitzonderlijke financiële situatie op voor bijna alle gemeenten. Deze jaarschijven sluiten daarom ook met negatieve saldi. Het college doet daarom ook een stevige oproep naar het Rijk: “geef gemeenten een reële compensatie voor de taken die zij doen.”

Ambities gaan door
Ondanks de lagere inkomsten vanuit het Rijk blijft Staphorst staan voor de opgaves die er liggen. Gemeente Staphorst blijft werken aan een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. We blijven ons inzetten voor de (preventieve) zorg voor onze inwoners en de thema’s als uitbreiding bedrijventerrein, woningbouw en de verkeersveiligheid. Waarbij er vanuit de landelijke overheid ook taken bij blijven komen, die we oppakken. Denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingenopvang, klimaatopgaven en de invoering van de omgevingswet. In

6 jaar tijd zijn de uitgaven gestegen van 37 miljoen naar bijna 61 miljoen euro, dit wordt met name veroorzaakt door de uitbreiding van het takenpakket.

Realistische begroting
Voor alle domeinen is er gekeken waar sprake is van hoge prijsstijgingen en de betreffende budgetten zijn aanvullend geïndexeerd, zodat er sprake is van een realistische begroting. Wethouder Lucas Mulder sluit af met: “We blijven ook kritisch op onze eigen kosten, op basis van de jaarrekening analyse zijn diverse budgetten structureel verlaagd.”

Raadsvergaderingen over begroting
In de gemeenteraad wordt op dinsdag 31 oktober opiniërend gesproken over de begroting. Op dinsdag 14 november vindt de vaststelling plaats door de gemeenteraad. De vergaderingen zijn live bij te wonen of digitaal te volgen via www.staphorst.nl/raadsvergadering. De volledige begroting 2024 is te vinden op www.staphorst.nl/begroting.