Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de ledenvergadering op 20 maart 2023.
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Koetshuus, Gemeenteweg 83a, Staphorst.
Aanmelden is niet nodig, maar als u corona-gerelateerde klachten heeft dan vragen wij u niet te komen.
Op de vergadering gelden de gebruikelijke coronamaatregelen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling notulen ledenvergadering 28 maart 2022 (staan in mededelingenblad nr. 172 van juni 2022, zijn op te vragen op secretaris@historischeverenigingstaphorst.nl of 0522-463220 en liggen op de vergadering,).
 3. Vaststelling jaarverslag secretaris (staat hier op deze website).
 4. Jaarverslag van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Goedkeuring financieel jaaroverzicht 2022. Hiermee wordt het bestuur decharge verleend.
 7. Benoeming kascommissie 2023.
 8. Vaststelling begroting en vaststelling contributie 2023.
  Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 15,00 bij automatische incasso, € 17,50 bij andere wijze van betalen en € 22,50 voor leden in het buitenland.
 9. Aftredend zijn Klaas Harke en Gerrit Lindenholz. Beiden stellen zich herkiesbaar.
  Voor de vorig jaar ontstane vacature draagt het bestuur voor: L. (Bertel) Huls uit Rouveen.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Na een korte pauze zal Siem van Eeten uit Zuidwolde een (ook voor niet-leden toegankelijke) lezing houden met als titel:
Staphorst en de Franse tijd.
De periode 1795-1813 wordt de Franse tijd genoemd. Dit niet alleen omdat we toen een bondgenoot van Frankrijk waren, maar van 1810-1813 zelfs een onderdeel van het Franse Keizerrijk .

In de Franse tijd is ons land letterlijk op de schop gegaan. De oude gewesten verdwenen en maakten plaats voor departementen, arrondissementen, kantons en gemeenten. Veel huidige namen en instituten herinneren nog hieraan.
Tijdens het Keizerrijk bereikte deze ‘vernieuwingen’ een hoogtepunt. De keizer moest alles kunnen weten en het gehele economische en burgerlijke leven moest geadministreerd worden. De gegevens werd verzonden naar één centraal punt, vanwaar dan ook de directieven kwamen.

De daarmee gepaard gaande bureaucratie doet nog steeds het onbegrip over de huidige regelgeving verbleken! Van ieder gewas moest o.a. genoteerd worden hoeveel er gezaaid werd, wat de opbrengst was, wat er voor eigen gebruik bewaard moest worden en wat er verkocht werd.  De gehele veestapel moest per dier genoteerd worden. En dit naast de bekende feiten dat de dienstplicht werd ingevoerd en dat men een verplichte achternaam moest aannemen. Het oproer van 1812  kan dan ook hieruit verklaard worden.

In deze rijk geïllustreerde presentatie gaan we in op het ontstaan van de Franse tijd om daarna in te zoomen op de gevolgen die deze tijd had voor ons land en voor een gemeente zoals Staphorst en Meppel. Ook het oproer van 1812 komt aan de orde. Dit alles  aan de hand van veel materiaal uit Franse en Nederlandse archieven.