Staatsbosbeheer is bezig met natuurherstellende maatregelen in de Olde maten aan de Postweg en Zwartewaterskloosterweg. Het natuurherstel wordt uitgevoerd voor het behoud en vergroten van de bijzondere natuurwaarden van het karakteristieke slagenlandschap. Het gaat om 8 km aan boksloten die worden schoongemaakt van bosopslag en waarvan de bokslootkanten worden afgeschuind om zo deze in de toekomst beter te kunnen beheren.

Natuurherstellende maatregelen

De randen van de sloten in de Olde Maten, ook wel boksloten genoemd, zijn in de loop der tijd dicht gegroeid waardoor het open slotenpatroon deels is verdwenen. Door de natuurherstellende maatregelen kunnen we het karakteristieke slagenlandschap behouden en herstellen we het leefgebied voor soorten zoals de kleine modder kuiper en zeggekorfslak. Ook bijzondere vlinders zoals de Zilveren Maan en de Aardbeivlinder die nu al met kleine populaties aanwezig zijn in het gebied, zullen profiteren van de natuurherstelmaatregelen. De randen van de boksloten die dicht gegroeid zijn worden opgeschoond van bosopslag en aangeschuind, door deze maatregel kunnen de slootkanten beter worden gemaaid zodat er geen nieuw bosopslag kan aangroeien. Met deze maatregel stimuleren wij de ontwikkeling van trilvenen en/of veenmosrietlanden.

Slagenlandschap en Boksloten

De Olde Maten is een bijzonder landschap met de lange, soms zeer smalle stroken weiland met aan weerszijden een bosstrook. Dit wordt een slagenlandschap genoemd. Dit gebied is ontstaan door de turfwinning. Met name in de periode 1830-1850 is hier turf gewonnen. De bosstroken zijn dichtgegroeide boksloten, waarover de turf met platte boten (bokken) werd afgevoerd.

Natura 2000

De Olde Maten en Veerslootslanden zijn ongeveer 1000 hectare groot en liggen tussen Staphorst, Hasselt en Zwartsluis. Het Natura 2000-gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en bestaat uit twee deelgebieden: De Olde Maten, een graslandgebied met lange smalle percelen met daartussen brede, vaak dichtgegroeide sloten, en Veerslootslanden, een blauwgrasland- en weidevogelgebied. Vanwege het uitgebreide slotenpatroon is Olde Maten en Veerslootslanden een van de belangrijkste leefgebieden van de grote modderkruiper in ons land.