Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de ledenvergadering op 28 maart 2022. (N.B. Gewijzigde datum!) Aanvang 19.30 uur; locatie: Koetshuus, Gemeenteweg 83a, Staphorst. Aanmelden is niet nodig, maar als u corona-gerelateerde klachten heeft dan vragen wij u niet te komen.

Op de vergadering gelden de gebruikelijke coronamaatregelen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling notulen ledenvergadering 20 september 2021 (liggen op de vergadering, staan in mededelingenblad nr. 170 van december 2021 en zijn op te vragen op secretaris@historischeverenigingstaphorst.nl of 0522-463220).
 3. Vaststelling jaarverslag secretaris (staat in dit mededelingenblad).
 4. Jaarverslag van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Goedkeuring financieel jaaroverzicht 2021. Hiermee wordt het bestuur decharge verleend.
 7. Benoeming kascommissie 2022.
 8. Vaststelling begroting en vaststelling contributie 2022.
  De contributie is voor het laatst verhoogd in 2011. Door de gestegen energieprijzen en de gestegen papierprijzen ontstaat er bij gelijkblijvende contributie een tekort op de begroting. Daarom stelt het bestuur voor de contributie te verhogen naar € 15,00 bij automatische incasso, € 17,50 bij andere wijze van betalen en € 22,50 voor leden in het buitenland.
 9. Aftredend is: Jan Figeland. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur heeft nog geen kandidaat voor de hierdoor ontstane vacature gevonden.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

(Er is dit keer dus geen lezing of iets dergelijks.)