Met daarin ambities en maatschappelijke resultaten van gemeente Staphorst

Het college van B en W en de gemeenteraad hebben ingestemd met het integrale beleidsplan ‘Iedereen doet mee’. In het beleidsplan staat beschreven wat de ambities en maatschappelijke resultaten zijn voor de gemeente Staphorst in het sociaal domein. Het beleidsplan is opgebouwd uit drie onderdelen: hoe hebben we het georganiseerd in Staphorst? Waar willen we naartoe? Hoe komen we er? Het beleidsplan is te vinden via www.staphorst.nl/teamsamenleving.

Wethouder Alwin Mussche: ‘Met de vaststelling (op 15 februari door de gemeenteraad) van dit beleidsplan hebben we een mooie, volgende stap gezet naar meer integrale dienstverlening met betrekking tot ondersteuning en zorg voor onze inwoners. Door de verschillende terreinen met elkaar te verbinden, versterken zij elkaar en ontstaat er samenhang. We bouwen hierbij voort op de eerdere stappen die we hebben gezet.’ Zo is in 2019 binnen gemeente Staphorst Team Samenleving opgericht (samenvoeging CJG en CWO), Ook bestaat sinds 2021 het Platform Gezond Meedoen Staphorst!’ waar diverse organisaties deel van uit maken. Het platform is tot stand gekomen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijk om betrokkenheid en bewustwording te bevorderen op het gebied van preventief gezond gedrag.

Onderwerpen gaan over meedoen

De onderwerpen waar we de komende jaren mee aan de slag willen, hebben met elkaar gemeen dat het gaat om meedoen. Eenzaamheid, psychische kwetsbaarheid, taalachterstand, langdurige werkloosheid kunnen bijvoorbeeld veel impact hebben. De grote opgaves in het sociaal domein oppakken, doen we en kunnen we niet alleen. Onder andere hebben welzijnsorganisaties, huisartsen, scholen, verenigingen en kerken een belangrijke rol. ‘Samen met inwoners en alle organisaties binnen het sociaal domein wil ik de schouders eronder zetten, voor een Staphorst waar iedereen mee kan doen’, aldus wethouder Alwin Mussche.

Beleidsplan op basis van vier pijlers

Om binnen het beleidsplan goede ambities te stellen, is er gekeken naar de huidige situatie. Wat zijn de knelpunten, signalen en cijfers in Staphorst. Hier zijn vier pijlers uitgekomen met ambities:

Opgroeien & Ontwikkelen: Alle kinderen tussen de -9 maanden en 27 jaar in Staphorst groeien gezond, veilig en kansrijk op.

Meedoen: Samenleven: Inwoners kunnen naar eigen mogelijkheden meedoen in de samenleving.

Gezondheid:  Inwoners kijken naar elkaar om, geven invulling aan hun verantwoordelijkheid en zijn betrokken bij hun (directe) omgeving. Inwoners ervaren hun leven vanuit het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ als gezond.

Om stappen te zetten in het behalen van deze ambities zijn er maatschappelijke resultaten opgesteld. Wethouder Alwin Mussche: ‘Nieuwe activiteiten moeten gericht een bijdrage leveren aan de maatschappelijke resultaten. Voorbeelden van activiteiten zijn ontmoetingsactiviteiten, voorlichtingscampagnes, dagactiviteiten en burgerinitiatieven.’