Gemeente Staphorst ontwikkelt geen aparte aanpak voor energie-armoede (zie ook artikel in de Meppeler Courant van 29 dec 2021). Ter onderbouwing van dit besluit heeft de gemeente Staphorst een uitgebreide memo uit doen laten gaan. In de conclusie geeft de gemeente aan dat ze niet gelooft in allerlei kleine maatregelen, zoals die er in het verleden zijn geweest. Tevens vindt de gemeente dat door onvoldoende informatie een rechtvaardig armoedebeleid in de praktijk niet goed is uit te voeren. Ook wijst de memo er op dat de gemeente helemaal geen armoedebeleid mag voeren, omdat gemeenten geen inkomenspolitiek mogen bedrijven. ‘De gemeente Staphorst kiest voor maatregelen die er toe doen’. Er wordt aangegeven wat er zou moeten gebeuren aan de huizen en welke wijken daar het eerst voor in aanmerking zouden moeten komen. In de memo wordt vervolgens niet aangegeven wat de gemeente nu eigenlijk precies gaat doen om al die maatregelen in en aan de huizen ook werkelijk te laten plaatsvinden. De directe aanleiding voor de memo is een bijdrage van ruim 85.000 euro vanuit het rijk in 2022 te besteden aan energie-armoede-beleid. De gemeente maakt de keuze deze rijksbijdrage toe te voegen aan de algemene midden.

In de kou zitten
Er is sprake van energiearmoede als de energierekening er voor zorgt dat in andere basisbehoeften, zoals eten en kleding, niet meer kan worden voorzien of dat men er voor kiest in de kou te zitten. Energie-armoede komt voor bij mensen die het sowieso niet zo breed hebben, maar die door de woonomstandigheden extra worden getroffen door prijsverhogingen van energie dan wel door de hoge investeringen in verband met de warmtetransitie. Met de warmtetransitie wordt gedoeld op het streven om de komende tientallen jaren van het aardgas af te gaan. Juist arme mensen kunnen in theorie profiteren van energiebesparende investeringen. Immers, op termijn kunnen al die energiebesparende maatregelen worden terugverdiend door lagere jaarlijkse uitgaven aan energie. De voorwaarde is wel dat het geld er is om de investeringen te kunnen doen…. Laat dat nu net het probleem zijn voor deze mensen.

Andere conclusies
De PvdA-Staphorst trekt, mede naar aanleiding, van de op zich zeer zorgvuldig opgestelde, memo andere conclusies dan de gemeente doet. Ten eerste, blijkt dat er ook in Staphorst veel gezinnen zijn die in armoede verkeren. In Nederland gaat het om 500.000 a 750.000 mensen. Armoede is niet alleen gekoppeld aan het niet hebben van werk. Er zijn tegenwoordig veel slecht betaalde banen en zzp’ers hebben het soms heel moeilijk. Het is bekend, en de gemeente neemt dat zelfs als uitgangspunt, dat Staphorsters in financiële nood niet gauw om hulp zullen vragen. Al die historische boerderijen, vele zijn in goede staat en andere juist helemaal niet, worden niet alleen bewoond door mensen met veel geld. Isoleren van monumenten kost veel geld. Trouwens, hoe om te gaan met de zomerhuisjes waarin met goedkeuring van de gemeente permanent wordt gewoond. Kortom, voor de PvdA-redenen om die 85.000 euro te besteden om een grondig onderzoek naar waar in de gemeente energie-armoede voorkomt. En laten we vooral eerst het beeld duidelijk krijgen en kijken wat er wel kan worden gedaan en ons niet verschuilen achter dat de gemeente geen inkomenspolitiek mag bedrijven. Sowieso, is het ook belangrijk bij het opstellen van meer algemeen geldende regels om precies te weten waar de energiearmoede zich bevindt.