Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week een positief standpunt ingenomen over het plan van Muldersweg Projectontwikkeling B.V. voor de ontwikkeling van een appartementengebouw met grand café aan de Rijksweg in Staphorst (locatie Waanders). Wel heeft het college een aantal voorwaarden en aandachtspunten meegegeven. Zo moet er een zelfbewoningsplicht gaan gelden voor de appartementen, verkeersaspecten moeten worden uitgewerkt en het college vraagt de initiatiefnemer nog eens te kijken naar het bouwvolume van het gebouw aan de zuidoostzijde. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het plan. Voor de ontwikkeling van het plan moet namelijk afgeweken worden van het geldende bestemmingsplan. De raad kan tot 5 november besluiten het standpunt van het college over het plan te agenderen voor een openbare raadsvergadering. 

Plan ontwikkeling Waanders aangepast 

Vorig jaar diende de ontwikkelaar al een plan in bij de gemeente voor een appartementengebouw. Dat plan kreeg begin dit jaar een negatief advies. De initiatiefnemer heeft daarna zijn plan op een aantal onderdelen aangepast. Het gebouw bood bijvoorbeeld eerst plaats aan ongeveer 90 appartementen. Dit aantal is teruggebracht naar 78, waarvan 15 appartementen voor de sociale huur in samenwerking met Woningstichting Vechthorst. Het aangepaste plan lag halverwege september voor aan de Omgevingskamer van de gemeente. Zij hebben het plan op veel verschillende punten beoordeeld en advies uitgebracht aan het college. Het college heeft het advies met de voorwaarden overgenomen. 

Voorwaarden voor het plan locatie Waanders 

Het college stelt een aantal voorwaarden aan het positieve standpunt. Wethouder Lucas Mulder: “We vinden het belangrijk dat er gebouwd wordt voor de mensen zelf. En om woningspeculatie te voorkomen, willen we daarom dat er een zelfbewoningsplicht geldt. Ook willen we dat de initiatiefnemer nog eens kijkt naar het volume van het gebouw aan de zuidoostzijde.” Wethouder Alwin Mussche vult aan: “Met de ontwikkeling van dit plan ontstaat er een nieuwe verkeerssituatie. De Muldersweg wordt dan gedeeltelijk verlegd en komt uit op de Rijksweg. Het is de bedoeling dat voor dit nieuwe gedeelte eenrichtingsverkeer gaat gelden. Naast de verkeersaspecten die meegenomen worden in het plan zelf, kijken we samen nog naar de aanpassingen op het onderliggende verkeersnetwerk.” 

Vervolg

De gemeenteraad kan tot 5 november besluiten het plan te agenderen voor een openbare raadsvergadering. De initiatiefnemer kan zijn plan verder uitwerken en in procedure brengen. In deze procedure heeft iedereen nog de mogelijkheid om te reageren. De gemeenteraad neemt een definitief besluit wanneer de procedure is doorlopen.