De zandwegen Hooidijk en Hilligjesbergweg worden verbeterd. Dit gebeurt in samenwerking met de Ruilverkavelingscommissie Staphorst en met plaatselijke bedrijven.

Twee stukken zandweg worden verhard met beton, door middel van zogenoemde karresporen (zie foto voor voorbeeld). De overige stukken worden verbeterd. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Hooidijk: circa 400 meter vanaf Dekkersland wordt in oostelijke richting een verhardingsconstructie van beton aangelegd.
  • Hooidijk: circa 400 meter vanaf Geerligsland tot en met de kruising Hamingerpad wordt ook een verhardingsconstructie van beton aangelegd.
  • Hooidijk: van het tussenliggende gedeelte wordt de onderliggende veenlaag afgegraven, daarna wordt een goed zandbed aangebracht.
  • De Hilligjesbergweg tussen Geerligsland en de Rijksparallelweg wordt ook verbeterd. Hier worden de slechte plekken er uit gehaald en de zandweg wordt helemaal opnieuw in profiel gelegd.

We verharden deze zandwegen om de situatie voor grondeigenaren niet structureel te verslechteren, vanwege ligging aan een onverharde weg. De huidige zandwegen zijn in het voor- en najaar slecht berijdbaar. In de planvorming is rekening gehouden met een landschappelijke en ecologische inrichting. Het effect van de verharding is dat de kavels goed bereikbaar blijven. Op de foto ziet u een voorbeeld van de uiteindelijke situatie.

Planning:

De werkzaamheden starten op maandag 29 juni 2020. In eerste instantie wordt ter plaatse van de te verharden gedeelten de puinfundering aangebracht en de andere gedeelten worden verbeterd en opnieuw in profiel gelegd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door grondverzetbedrijf Bloemhof Staphorst BV. In het najaar zal de betonconstructie aangebracht worden, in opdracht van de Ruilverkavelingscommissie Staphorst.

Bereikbaarheid percelen:

We zijn ons ervan bewust dat de percelen tijdens de werkzaamheden minder goed bereikbaar zullen zijn, met name die aan de Hooidijk tussen Dekkersland en Geerligsland. We vragen hiervoor uw begrip. We zullen ervoor zorgen dat de overlast tot een minimum beperkt wordt en dat de percelen weer zo snel mogelijk bereikbaar zijn.

Vragen:

Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden dan kan u contact opnemen met dhr. K.J. Mulder, bereikbaar op telefoonnummer (0522) 74 71 27 of e-mail: k.mulder@staphorst.nl.