Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van Landmans Welvaart”, die gehouden wordt op:
D.V. Maandag 10 Februari 2020 om 20.00 uur
Willem de Zwijgerschool,  Bergerslag 22 te Staphorst

Agenda:                                                                   

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergaderingen
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie
  7. Benoeming nieuwe kascommissie
  8. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar:  K. Slager, J. Slager, H. Mulder
  9. Presentatie door Everhard van Essen, project- en accountmanager bij Aequator Groen & Ruimte. Hij is bodemkundige en doet allerlei onderzoeken en projecten op het vlak van bodem en water in de landbouw en begeleidt de proeven met onderwaterdrainage in onze gemeente.  Hij zal ons op deze avond vertellen hoe het er voorstaat met de gezondheid van de bodem en de veenweideproblematiek, en zal de voorlopige resultaten van de onderwaterdrainage proeven uit het Staphorsterveld uiteenzetten.

Pauze met koffie of thee

10. Nabespreking presentatie
11. Rondvraag
12. Sluiting