De samenwerkende partners in West-Overijssel, waartoe ook de gemeente Staphorst behoort, werken samen in de Regionale Energiestrategie (RES) onder andere aan de opwek van duurzame energie. Afgesproken is om in 2030 samen 1,8 TWh aan duurzame energie op te wekken. Hiervoor worden zoekgebieden aangewezen waar wind- en zonneparken een plek kunnen krijgen. Om de milieueffecten van deze parken in beeld te brengen, starten de samenwerkende partners in West-Overijssel een onderzoek: een PlanMER.

Fundament
Met de RES 1.0 is het fundament gelegd onder de regionale samenwerking om bij te dragen aan het landelijke Klimaatakkoord van 35 TWh duurzame energie. Hierin is afgesproken dat de regio West- Overijssel in 2030 1,8 TWh aan duurzame energie opwekt, waarbij het streven is te komen tot een verhouding van veertig procent zon en zestig procent wind. De volgende stap is het realiseren van de afspraken uit de RES 1.0 met het aanwijzen van zoekgebieden door gemeenten voor wind- en zonneparken. Om goed inzicht te krijgen in wat de milieueffecten van deze wind- en zonneparken op de omgeving zijn, is verder onderzoek nodig. Dit gebeurt door middel van een milieueffectrapportage (m.e.r.). Dit onderzoek laat zien welke positieve, maar ook nadelige milieueffecten er zijn bij het realiseren van het opwekken van duurzame energie uit zon en wind. Het resultaat van dit onderzoek wordt opgenomen in het PlanMER, het rapport.

Onderzoek
Om te bepalen wat er onderzocht wordt en tot op welk niveau, is een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie bevat het plan van aanpak voor het op te stellen PlanMER en geeft antwoord op de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken? En op welke thema’s? We kijken daarbij naar de effecten op leefbaarheid van mens en dier, veiligheid, landschap, natuur, de infrastructuur van het energienet en de maatschappelijke kosten. Dat gebeurt op regionaal niveau voor de regio West-Overijssel. Dat is anders dan een onderzoek naar een specifiek windpark waar op lokaal niveau naar de milieueffecten wordt gekeken voor bijvoorbeeld woningen die in de buurt staan.

Inspraak
Vanaf 8 februari ligt de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op de elf gemeentehuizen in de regio West-Overijssel en in het Provinciehuis te Zwolle. Ook is de notitie via de gemeentelijke en provinciale websites en die van de RES-regio West-Overijssel te bekijken.
Bij de gemeente Staphorst ligt het plan ter inzage bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis en is te vinden via: www.staphorst.nl/regionale-energiestrategie-res

Tot 22 maart a.s. kan eenieder zienswijzen op de concept-NRD indienen. Op 22 februari 2023 vindt er een online ‘inloopbijeenkomst’ (start 19.30 uur) plaats voor vragen over de NRD. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Meldt u zich dan aan via het e-mailadres reswestoverijssel@overijssel.nl. Aanmelden kan tot en met 17 februari 2023. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk dinsdag 21 februari 2023 een email met de inloggegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst.

Vervolg
Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. In een ‘Notitie wijzigingen’ wordt aangegeven wat er wijzigt ten opzichte van de gepubliceerde concept- NRD. Deze Nota van Beantwoording en Notitie wijzigingen worden samengevoegd met de definitieve NRD. Deze documenten worden gepubliceerd zodat u kunt zien wat er met uw reactie is gebeurd.