Helemaal onderaan vindt u het Rekenkameronderzoek Afvalbeleid Staphorst

De gemeente Staphorst presteert gemeente Staphorst goed op afvalbeheer. Zowel qua milieuprestaties als kosten en serviceprestaties kan de gemeente zich meten met of presteert beter dan gemeenten in de landelijke vergelijking. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat de Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente liet uitvoeren.
Desondanks zijn volgens de RKC een paar elementen voor verbetering vatbaar. Die aanbevelingen gaan over de rol die de gemeenteraad speelt, over de kostendekkingsgraad en over de DVO (Dienstverleningsovereenkomst) die de gemeente Staphorst heeft met ROVA, het afvalverwerkingsbedrijf.

De RKC heeft onderzoek gedaan naar het afvalbeleid in de gemeente. Twee hoofdvragen stonden centraal:

  • In hoeverre voldoet de huidige manier van afvalinzameling, afvalscheiding en tarifering aan wat de gemeenteraad voor ogen had toen voor de huidige werkwijze werd gekozen en is de huidige wijze van afvalinzameling effectief?
  • Kunnen er veranderingen doorgevoerd worden en zo ja: welke, en wat zijn daarvoor, binnen de huidige constellatie van samenwerking binnen de ROVA, de mogelijkheden?

page1image22075584

In Staphorst wordt gewerkt met Diftar en ‘omgekeerd inzamelen’. Diftar is een systeem van inzameling waarbij per huishouden of rechtspersoon geregistreerd wordt hoeveel en wat voor soort afval wordt aangeboden, Hoe meer afval wordt aangeboden, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. De afvalinzameling in Staphorst wordt uitgevoerd door ROVA, een NV die in een aantal gemeenten actief is. ROVA liep in Nederland voorop met de invoering van de systematiek ‘omgekeerd inzamelen’ waarbij restafval moet worden weggebracht (lage service) en grondstoffen aan huis worden opgehaald (hoge service).

Dat systeem blijkt volgens de RKC goed te werken. De milieuprestaties zijn goed, de kostenprestaties zijn goed en de tevredenheid bij de inwoners is meer dan voldoende. Wel beveelt de RKC aan om goed naar de kostendekkingsgraad te kijken. Tot nu toe kon Staphorst nog putten uit een reservepotje om de kosten enigszins te drukken, maar die reserve is niet langer toereikend.
Verder vindt de RKC dat de rol van de gemeenteraad moet worden versterkt. De raad is het hoogste orgaan binnen de gemeente, bepaalt het beleid en moet daarom ook in staat zijn het gewenste ambitieniveau vast te stellen en vervolgens te bewaken.

Tenslotte adviseert de RKC de overeenkomst (DVO) die is gesloten tussen de gemeente en ROVA nog eens goed onder de loep te nemen. Die DVO is inmiddels meer dan 15 jaar oud en niet geactualiseerd naar de huidige tijd en werkwijze. ROVA heeft aangegeven daar al mee bezig te zijn.

Klik hier voor het rapport van de rekenkamercommissie