De gemeente Staphorst moet, in lijn met het Klimaatakkoord van de regering, in 2050 energieneutraal zijn. Dit is vastgelegd in de Omgevingsvisie. Om daar te komen, heeft de raad in 2020 een tussenstap vastgesteld.

Deze tussenstap is, dat in 2030 minimaal 49% van de vraag naar energie uit hernieuwbare bronnen komt. Energiebesparing maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Immers: hoe minder energie we nodig hebben, des te minder er opgewekt hoeft te worden.

De energie die we nog wel moeten opwekken, is grofweg onder te verdelen in drie categorieën:

  1. hernieuwbare elektriciteit;
  2. energie voor het verwarmen van gebouwen;
  3. energie voor industrie en mobiliteit.

Transitie Visie Warmte: wat is dat?

De Transitie Visie Warmte gaat over de 2e categorie: het verwarmen van gebouwen. In het Nederlandse klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten uiterlijk in 2021 een plan opstellen waarin zij per wijk inzicht geven in welke alternatieven voor aardgas het meest geschikt zijn. Ook wordt een tijdspad geschetst over welke wijken op een zeker moment van het aardgas af gaan.

Concept versie ter inzage

Vanaf begin 2021 heeft de gemeente Staphorst gewerkt aan de Transitie Visie Warmte (kortweg TVW). Deze visie geeft richting aan hoe de gemeente van het aardgas af wil. De concept versie van de TVW is klaar en ligt vanaf 9 november 2021 ter inzage. Als inwoner van de gemeente Staphorst kunt u gedurende 6 weken tot en met 21 december 2021 de TVW bekijken en heeft u de mogelijkheid om uw opmerkingen en aanvullingen in te dienen. Dit kunt u doen via duurzaamheid@staphorst.nl. In plaats van digitaal kunt u ook schriftelijk uw reactie indienen. U stuurt uw reactie dan naar gemeente Staphorst, ter attentie van programma energie & klimaat, Postbus 2, 7950 AA Staphorst, onder vermelding van TVW.

De gemeente Staphorst zal alle ingediende reacties bekijken, wegen, toetsen en waar mogelijk in de definitieve versie opnemen, die begin februari 2022 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Transitie Visie Warmte digitaal bekijken

Het is ook mogelijk om het rapport bij publieksbalie Omgevingsplein in het gemeentehuis in te zien. Hiervoor moet u wel een afspraak maken. Dit kunt u doen via telefoonnummer (0522) 46 74 00.