De gemeente Staphorst gaat een nieuwe Cultuurnota ontwikkelen. Kunst, cultuur en erfgoed is voor veel mensen belangrijk. In een Cultuurnota worden randvoorwaarden vastgesteld voor de positie en de rol van de gemeente met betrekking tot activiteiten en ontwikkelingen op cultuurgebied.

De gemeente Staphorst draagt graag bij aan een aanbod dat zo goed mogelijk aansluit bij de vraag van inwoners en bezoekers. De gemeente gaat een plan maken met inwoners en betrokken partijen hoe de komende jaren verder invulling wordt gegeven aan cultuur in Staphorst.

Stellingen en Interviews

Inwoners worden later deze maand gevraagd om te reageren op diverse stellingen. En in het najaar worden sleutelfiguren uit het culturele veld, culturele instellingen, het basisonderwijs en amateurkunstverenigingen uit de gemeente Staphorst betrokken bij de samenstelling van de Cultuurnota. Tijdens interviews wordt onder meer met hen gesproken over de huidige stand van zaken en toekomstverwachtingen. De uitkomsten van deze gesprekken worden waar mogelijk verwerkt in de nieuwe Cultuurnota.