Vanuit het landelijk programma Natuur komt extra geld naar Overijssel. Hiermee willen Rijk en provincies de natuur de komende jaren verder versterken en verbeteren. Overijssel kan rekenen op 87 miljoen voor de jaren 2021 -2023. Dit geld wordt vooral ingezet om extra maatregelen te nemen voor de bijzondere stikstofgevoelige natuur in de beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) en meer bos.

De extra middelen uit Programma Natuur maken het mogelijk om de al in 2013 door de provincie ingezette lijn van herstel voor Natura 2000-gebieden verder door te ontwikkelen. Deze aanpak is uniek in Nederland, ook als het gaat om de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven, namelijk samen met alle Overijsselse “Samen Werkt Beter” partners. Deze Samen werkt Beter partners zetten zich in voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarmee zorgen de 15 betrokken organisaties voor een goede balans tussen economie en ecologie.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is blij dat er een substantieel deel van het geld naar Overijssel komt:

“Hiermee kunnen we een extra impuls geven aan het behoud en herstel van mooie natuur in Overijssel.

Daarnaast ontstaat ook ruimte voor agrarische bedrijven om over te schakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering, of op een andere locatie hun bedrijf voort te zetten. Hierdoor bieden we de ondernemers rond het natuurgebied een duurzaam toekomstperspectief.”

Boscompensatie

Overijssel heeft een grote opgave voor het compenseren van bos. Het verwijderen van bomen in Natura 2000-gebieden wordt ingezet voor bijvoorbeeld heideherstel, maar ook om onnodige verdamping in droogtegevoelige hoogvenen tegen te gaan. In het totale maatregelenpakket van het Programma Natuur is ruimte opgenomen om deze boskap te compenseren. Voor de bijna 17 miljoen die beschikbaar komt kan er komende periode tot 275 hectare bos bij komen in Overijssel. Op dit moment wordt deze boscompensatie als onderdeel van een bredere bossenstrategie uitgewerkt samen met natuurorganisaties, particuliere grondeigenaren, agrarische ondernemers en andere partijen. Lees meer over de aanpak van de bossenstrategie: Aan de slag met 60 hectare bos – Provincie Overijssel

Foto © Wim Hendriks