Met de zomernota presenteert de gemeente Staphorst de kaders voor de begroting 2022. Bij het opstellen van de begroting 2022 blijken er nog veel onzekerheden te zijn. Deze onzekerheden zitten met name in de Rijksbijdrage, zoals de herverdeling van het gemeentefonds en het ontbreken van structurele financiering van gemeentelijke taken. “In 2020 hebben we een goede fundering aangebracht om in de toekomst tegen een stootje kunnen. Het doel is om niet verder in te teren op de reserves. Door stevige en verstandige keuzes te maken, kunnen we als gemeente financieel gezond blijven,” alduswethouder Mulder.

Door de onzekerheid over de Rijksbijdragen moeten we bij sommige posten bezuinigen of de inkomsten verhogen. Hierbij zijn we afhankelijk van de keuzes van het nieuwe kabinet. De coronacrisis brengt nog extra kosten mee. Ook voor de Jeugdzorg verwachten we extra uitgaven, doordat de kosten per casus de afgelopen periode zijn toegenomen.

Daarnaast zijn er ook investeringen nodig om het wonen en leven in gemeente Staphorst aantrekkelijk en prettig te houden. We gaan volop door met investeringen in woningbouw en bedrijventerreinen. Door te investeren in de verduurzaming en vernieuwing van het gemeentehuis en informatieveiligheid en dienstverlening, zorgen we dat ook de gemeentelijke organisatie gezond blijft.

Met deze zomernota presenteert het college haar voorstellen aan de raad. De Raad kan zich 22 juni a.s. uitspreken over de zomernota. Het uitgangspunt is wel dat de keuzes passen binnen dezelfde financiële grenzen. Het College gaat daarna aan de slag met de gestelde kaders en zal in het najaar de begroting 2022 aanbieden aan de gemeenteraad.