Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de nieuwe indeling van watergangen volgens plan verloopt. Het Algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijssel (WDODelta) heeft vandaag besloten het programma ‘Waterschapszorg’ ongewijzigd voort te zetten. Met dit programma treft WDODelta maatregelen om gevolgen van droogte en veel neerslag te beperken. Aan- en afvoer van water is slechts mogelijk door een goede indeling van watergangen en het juiste beheer en onderhoud. 

Voortgang
Sinds de start in april 2019 in Smilde is in zes (van de 25) deelgebieden een nieuwe indeling vastgelegd. In drie deelgebieden zijn de werkzaamheden gestart om het onderhoud goed over te kunnen dragen. Ook zijn hierbij kleine knelpunten in het watersysteem opgelost. Voorbeelden zijn het verwijderen van oude, ongebruikte dammen en duikers, het opknappen van taluds, etc. Ondanks de soms vervelende gevolgen voor individueel belanghebbenden, is er vaak begrip voor de wijzigingen. Het waterschap voert de nieuwe indeling van watergangen in het landelijk gebied in vier jaar tijd in en eindigt medio 2023 bij Deventer. In totaal krijgen door de invoering van Waterschapszorg ca. 1.200 km watergangen een andere beheerder of een andere manier van onderhoud. Dit betreft ca. 7.000 eigenaren. Naast het vastleggen van de nieuwe indeling op de legger, worden sommige watergangen zo ingericht dat de nieuwe onderhoudsplichtige het onderhoud zelf ook kan uitvoeren.

Hans Pereboom, lid van het Dagelijks bestuur van WDODelta, over de evaluatie; ‘Het is een gigantische klus in een groot gebied die voorspoedig loopt. We kunnen dus door gaan. Daar ben ik blij om. Ik merk dat eigenaren en pachters tijdens bijeenkomsten in hun gebied begrip hebben maar ook hun wensen op tafel leggen. Soms kunnen we die ‘in het werk’ mee nemen, soms ook niet. Maar men weet ons goed te vinden. Zelfs in deze corona-tijd’. 

Klimaatverandering vraagt extra zorg om water
Het klimaat verandert en perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien. Hierbij valt nogal eens veel water in korte tijd. Goed onderhouden watergangen zijn cruciaal om water goed af te voeren in natte tijden en aan te voeren in droge perioden. Om dit goed te kunnen doen, maakt het waterschap onderscheid tussen verschillende categorieën watergangen: waar stroomt veel water door heen en is belangrijk voor een groter gebied? En door welke watergangen stroomt veel minder water en zijn vooral van belang voor individuele percelen. Uit deze indeling volgt wie de watergang gaat onderhouden: het waterschap of de aanliggende eigenaar. Dit betekent dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Het waterschap onderhoudt, vaak met eigen machines, de regionaal belangrijke watergangen. En de kleinere watergangen worden door de aangrenzende eigenaren onderhouden. Die watergangen worden wel jaarlijks gecontroleerd door het waterschap.

Op www.wdodelta/waterschapszorg staat meer informatie over de invoering van de nieuwe indeling en op basis van welke criteria dit gebeurt.