GEWIJZIGDE mededelingen over kerkdiensten m.b.t. Coronavirus

Na intensief overleg heeft de kerkenraad en kerkvoogdij de besluiten die gisteravond genomen zijn, herzien.

In het kerkgebouw geldt nu ook een maximaal aantal van 100 personen ! De indeling van de Leerkamer en het dienstgebouw blijven ongewijzigd.

1.De kerkdiensten gaan wel door, maar wel in verschillende vorm en in verschillende ruimtes.

2.Gemeenteleden met verkoudheids-, hoest-, koorts- of griepklachten worden dringend geadviseerd om thuis te blijven en de diensten thuis te volgen via de kerktelefoon of internet. Dit geldt ook voor kwetsbare gemeenteleden zoals ouderen, zieken en mensen met verminderde weerstand.

Voorlopig kunt u de diensten via internet beluisteren, zonder inlogcode, op https://www.hhkstaphorst.nl/kerkelijk-leven/meeluisteren

Niemand hoeft zich bezwaard te voelen om ervoor te kiezen om thuis mee te luisteren in plaats van op te gaan naar een plaats waar meerdere mensen samenkomen.

Ook voor het thuis luisteren geldt dat het een dienst is waar God door Zijn Woord en Geest tot ons spreekt, waarbij we de nodige eerbied dienen te bewaren.

3.In het kerkgebouw kunnen maximaal 100 personen plaatsnemen (incl. predikant en deel van de kerkenraad) U kunt gebruik maken van de ingang aan de Zuidzijde (begraafplaats)  

Verder kan er in de Leerkamer zowel beneden als boven in de grote zalen een groep van maximaal 100 personen gevormd worden. Dit geldt ook voor het dienstgebouw, waar 2 gescheiden ruimtes gemaakt zijn. De in- en uitgangen van deze ruimtes zijn in beide gebouwen ook fysiek gescheiden.

De ouderlingen, diakenen en kerkvoogden zullen ook over de verschillende ruimtes verdeeld worden.

4.Dit betekent dus dat er per dienst aan ongeveer een kwart van de normale opkomst plaats geboden kan worden. Om hierin tot een verdeling te komen, is er voor gekozen om de gemeenteleden met de achternamen, beginnend met de letters A t/m K op zondag 15 maart en zondag 29 maart de morgendienst te laten bezoeken en de letters L t/m Z de middagdienst. Op zondag 22 maart is dat omgekeerd, dus de letters L t/m Z de morgendienst en de letters A t/m K de middagdienst.

5.Er zullen (jonge) gezinnen zijn waar één van de ouders op moet passen en nu dus de hele dag niet naar de kerk kan. Probeer echter toch zoveel mogelijk als geheel gezin tegelijk naar de kerk te komen en de andere dienst ook als gezin met elkaar thuis te beluisteren.

6.De ingangen van de verschillende gebouwen zijn vanaf 9:00 en 13:30 uur geopend. Het verzoek is om zoveel mogelijk verdeeld de gebouwen te betreden, dus niet in groepen voor de deuren te gaan staan. U wordt verzocht om bij het binnenkomen de aanwijzingen van de personen die bij de verschillende ingangen staan, op te volgen. Als het maximale aantal van 100 personen bereikt is, kunt u helaas niet meer binnentreden. Als alle ruimtes gevuld zijn, verzoeken we u weer huiswaarts te keren en thuis mee te luisteren.

7.U krijgt ook een teken wanneer u het gebouw kunt verlaten. Om de stroom kerkgangers zoveel mogelijk te verdelen, krijgen eerst de bezoekers van de kerk de gelegenheid de kerk en de omgeving ervan te verlaten, daarna het dienstgebouw en daarna de Leerkamer

8.U wordt verder verzocht om tijdens de dienst geen snoeprollen aan elkaar door te geven (desnoods binnen het eigen gezin), bij toiletbezoek extra goed uw handen te wassen, in de binnenkant van uw elleboog, of in de zakdoek te niezen en papieren zakdoekjes te gebruiken. Mocht u echt verkouden zijn, dan wordt u verzocht toch thuis mee te luisteren.

9.In plaats van rondgangcollectes worden er deurcollectes gehouden.

10.Als er personen of gezinnen zijn die niet de beschikking hebben over een kerktelefoon of een computer, dan kunnen zij contact opnemen met kerkvoogd Klaas Kuiper (0522-463038) Hij zal proberen om u tijdelijk van een kerktelefoon te voorzien. U moet in dit geval wel een internet aansluiting hebben !

De catechisaties en jeugdverenigingen kunnen op de gebruikelijke wijze, tijden en plaatsen doorgaan

Deze maatregelen gelden in principe voor de zondagen 15, 22 en 29 maart.

We verzoeken u deze informatie met elkaar te delen en gemeenteleden die geen toegang hebben tot internet hier ook van op de hoogte te stellen.

De HEERE spreekt door het om zich heen grijpende coronavirus. Ook als kerk hebben we de overheid te gehoorzamen in de maatregelen die voorgeschreven zijn. De kerkenraad en kerkvoogdij hebben bovenstaande maatregelen genomen waarbij vertrouwen, verantwoordelijkheid, gehoorzaamheid en Gods eer, als leidraad genomen zijn. Dit ook in de wetenschap dat de HEERE regeert en boven alles staat. Psalm 91 spreekt over de HEERE als Toevlucht en Schuilplaats, ook als het gevaar van besmettelijk ziekte rondgaat. Laat ons voor de Heere verootmoedigen en ons vertrouwen op Hem alleen te stellen. Bid voor de direct getroffenen en hun naasten, voor artsen en verplegend personeel en voor overheden die beslissingen moeten nemen.

God is ons een Toevlucht en Sterkte, Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden (Psalm 46:2).   

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba op 06-25176922 of kerkenraad@hhkstaphorst.nl

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, actuele informatie zullen we via deze website bekend maken.

Voor alle data geldt: Deo Volente

De kerkenraad en kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst