Afgelopen maandagavond vergaderde de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst Staphorst e.o. bij KroKo Multipunt in IJhorst. Hieronder de notulen van de vergadering.

Een half jaar geleden trok Clarien Cornelisse zich terug als voorzitter, Niek Gosker nam tijdelijk deze functie op zich als vice-voorzitter. Maandagavond werd Mirjam Fagel als nieuwe voorzitter voorzien van de hamer die bij deze functie hoort. Clarien is overigens nog wel actief binnen de vereniging, onder andere met de PR en neemt de rol van Niek Gosker als vice-voorzitter over.

Notulen

Maandag 2 maart 2020, algemene ledenvergadering Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.

Welkom door Clarien Cornelisse
⁃ Ingekomen stukken en compliment voor de Scharrelaar.
⁃ Notulen van vorig jaar. Geen op- en aanmerkingen. Goedgekeurd.
⁃ Mededelingen: geen.
⁃ Evert heeft een prachtig verslag gemaakt van afgelopen jaar. Dit wordt kort doorgenomen. Dank daarvoor
⁃ Penningmeester Greetje Kronenburg licht het financieel verslag toe. Het was een goed jaar, alles was in balans.
⁃ De begroting voor 2020 wordt doorgenomen. De contributie is gebaseerd op 10 euro per lidmaatschap. Begroting wordt goedgekeurd.
⁃ Kascommissie heeft het verslag van de penningmeester bekeken en er wordt akkoord gegeven door de aanwezige leden.

Contributie

⁃ De contributieverhoging is besproken en vastgesteld:
– volwassenen: 14 euro met 1 Scharrelaar
– volwassene met partner: 22 euro met 1 Scharrelaar
– jeugd:     12 euro met 1 Scharrelaar
– jeugd waarvan ouder ook lid is:   5 euro zonder Scharrelaar
– Vraag: hoe gaan wij om met automatische incasso als men een extra gift wil doen. Antwoord: Het giftbedrag dat bij de incassomachtiging is aangegeven blijft hetzelfde en wordt bij het basisbedrag voor lidmaatschap opgeteld.
– Vraag: Waar is de verhoging van 40% op gebaseerd? Antwoord: Extra kosten, zoals kleurendruk van de Scharrelaar.
– Vraag: Is de opbrengst van de verhoging echt nodig? Er is ‘angst’ dat het leden kost. Antwoord: Procentueel gezien lijkt 40% veel, maar de absolute bedragen zijn relatief laag. De nieuwe look van de scharrelaar en de nieuwe activiteiten, die ook extra kosten met zich meebrengen, kunnen ook juist nieuwe leden aantrekken.
– Opmerking: Het is goed om te communiceren wat er voor de verhoging gedaan wordt bij de aankondiging van de contributieverhoging.
⁃ Opmerking: Wat is nou 4 euro verhoging? 2 kopjes koffie
⁃ Opmerking: Er werd terecht gevraagd waarom wij de contributie niet eerder in stappen hebben verhoogd. De reden hiervoor was dat er steeds genoeg geld in kas was, daarom is het niet nodig geweest.

– Wijziging in de kascommissie: Gerard Oldeman treedt af, daarom wordt het reservelid Harm Bloemhof met instemming aangesteld als nieuw lid voor de kascommissie. Kristianne vd Put blijft aan als tweede lid. Paul Krayenbeek meldt zich spontaan aan als nieuw reservelid van de commissie.
⁃ Bestuursverkiezing: bestuursleden Niek Gosker en Evert Rolleman zijn aftredend. Greetje Kroonenburg is herkiesbaar en wordt herkozen. Theo Douma wordt gekozen als nieuw bestuurslid.
Niek werd in het zonnetje gezet. Hij was 6 jaar bestuurslid. Kenmerkend was: niet te veel in de details, helikopterview, praktisch en daadkrachtig. Gaat soms linksaf als iedereen naar rechts gaat. Fijn mens en bestuurslid. Blijft actief.
Evert Rolleman was afwezig en wordt de volgende ledencontactavond bedankt voor zijn inzet.
⁃ Mededeling: Clarien heeft half jaar geleden aangegeven dat ze wil stoppen als voorzitter, ze is tot nu aangebleven als waarnemend voorzittter. Mirjam Fagel heeft aangegeven de voorzittershamer over te willen nemen. Clarien neemt de rol van Vice voorzitter over van Niek Gosker.
– Vraag: Worden er notulen van de bestuursvergadering gemaakt en zo ja, staan deze ook op de website? Antwoord: Er worden wel notulen gemaakt en bewaard, maar worden niet op de website geplaatst.

Werkgroepen:

– Opmerking: Het is jammer en speelt al vele jaren dat niet alle werkgroepen een verslag inleveren. 
– Tip: Het is een goed idee om de leden van de werkgroepen te noemen in het jaarverslag, dat is handig bij terugblikken bij jubilea.
– Tip: Stel een werkgroepcoordinator aan die het overzicht houdt en controleert of van alle werkgroepen een verslag is ingeleverd voor het jaarverslag.
– Tip: Maak als werkgroep geregeld foto’s van de activiteiten, zodat het verslag visiueel aangekleed kan worden worden. Let hierbij wel op de privacy van personen
⁃ Werkgroep jeugd: Jeugdprogramma wordt nog aangepast.
⁃ Werkgroep natuurreis: Er zijn 24 personen voor de natuurreizen naar Polen. Er is zelfs nog ruimte voor meer.

Rondvraag: 

⁃ Oeverzwaluwwand: We hebben toestemming om de gaten weer op te vullen, maar dit moet voor 15 maart. Wie wil helpen kan zich melden bij Jan Dunnink of Jan Vos.
⁃ Is er geld voor een nieuwe microfoon? Deze microfoons zijn splinternieuw, niet duidelijk waarom ze het niet goed doen.
⁃ Wanneer is de vrijwilligersdag? Er is nog geen exacte datum, het is in september.
⁃ Het verslag van de werkgroep ‘Zoogdieren’ is wel tijdig opgestuurd maar niet ontvangen en dus ook niet geplaatst. Misschien is er iets fout gegaan in de mail. 

Nieuwe voorzitter

Na de pauze wordt de voorzittershamer door Clarien Cornelissen overgedragen aan Mirjam Fagel.

Door middel van een powerpoint met foto’s laat Mirjam het jaar 2019 tot en met nu de revue passeren. Het is boeiend om te zien hoeveel activiteiten er afgelopen jaar zijn geweest en hoeveel er dus is gedaan door de leden van de Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.’!!

Clarien bedankt Niek Gosker voor zijn rol als bestuurslid (6 jaar)
Clarien (links) draagt de voorzittershamer over aan Mirjam | foto’s © weblog-Staphorst.nl