De brandweerzorg staat er in IJsselland goed voor, maar heeft ook aandachtspunten. Daarom gaan we als veiligheidsregio investeren in onze brandweerorganisatie. Om zo als hulpverleningsorganisatie ook in de toekomst de gewenste dienstverlening te blijven leveren. Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland, bestaande uit de burgemeesters van alle elf gemeenten, stemde daarom op woensdag 27 maart in met de voorstellen die dit mogelijk maken.

Medewerkers van de brandweer blijven korter in dienst dan voorheen. Om de kwaliteit te blijven borgen, moeten meer mensen opgeleid worden en is er dus meer opleidingsbudget nodig. Doordat de stad Kampen groeit, willen we snelle brandweerzorg blijven bieden door het kazerneren van brandweermensen. Hierdoor kunnen we als brandweer ook in de toekomst voldoen aan de gestelde normen van goede brandweerzorg. Daarnaast gaan we in de 24-uursorganisaties in Deventer en Zwolle wijzigingen doorvoeren zodat we eenduidige roosterregels krijgen en gelijkheid in de rechtspositie. Hierdoor kunnen we meer uitwisselen en onze dienstverlening verbeteren.

Portefeuillehouder Hans Vroomen, burgemeester Ommen, en Michel Thijssen, manager brandweerzorg zijn tevreden over besluit: “Veiligheidsregio IJsselland blijft continu klaar staan met kennis, mensen en middelen om de kerntaken goed uit te voeren: het versterken van veiligheid, beperken van risico’s waar het kan en bestrijden van incidenten wanneer dat moet. Nieuwe ontwikkelingen en risico’s in het IJssellands verzorgingsgebied vragen om een versterking van de uitrukorganisatie van de brandweer. Voor het eerst sinds het tienjarig bestaan van de veiligheidsregio is een beroep op de gemeenten gedaan om de financiële bijdrage te verhogen om de voorstellen te realiseren. We zijn blij dat op die vraag positief is ingestemd.”

Opleidingen
Brandweermedewerkers mogen alleen operationeel ingezet worden als ze beschikken over de vereiste diploma’s. Sneller verloop van onder andere vrijwilligers vraagt om meer werving en zorgt voor extra opleidingskosten. Om het kwaliteitsniveau en de beschikbare capaciteit van brandweerpersoneel de komende jaren op peil te houden is een structurele verhoging van het opleidingsbudget nodig.

Brandweerzorg in Kampen
Als gevolg van stedelijke groei (wonen, industrie, verkeer) en wijzigingen in het risicoprofiel, ontstaat er druk op de tijdige aanwezigheid van de brandweer bij brand en andere incidenten. Er ontstaan knelpunten in de paraatheid van de vrijwillige brandweer. Om de brandweerdekking veilig te stellen, en passend bij het toenemende risico, is het onvermijdelijk dat er een ander uitrukmodel voor brandweer Kampen komt. In dit model zal permanent een aantal vrijwilligers in de kazerne verblijven om in geval van nood snel ter plaatse te gaan.

Beroepsbrandweer in Deventer en Zwolle
Vanaf de vorming van Brandweer IJsselland in 2014 is het belang van de beroepsbrandweerploegen in Deventer en Zwolle voor de kwaliteit van de brandweerzorg voor beide steden en de regio toegenomen. Door onderlinge verschillen in de roosters functioneren deze korpsen onafhankelijk van elkaar. Harmoniseren en versterken van beide beroepsorganisaties is daarom nodig.

Vaststellen van de begroting
De begroting 2025 van Veiligheidsregio IJsselland wordt tegen de zomer vastgesteld door het algemeen bestuur. Gemeenteraden kunnen hierop vooraf een zienswijze indienen.