De kosten van het watersysteembeheer worden in 2024 anders verdeeld over de belastingcategorieën. Dat besloot het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Binnen de nieuwe verdeling blijft het aandeel van inwoners ongewijzigd. De verschuiving van lasten vindt plaats tussen de categorieën gebouwd, ongebouwd en natuur.

Dagelijks bestuurslid Hans Pereboom licht het besluit toe: “Met dit besluit van het algemeen bestuur herstellen we de balans in de verdeling van de kosten. In de afgelopen jaren is de waarde van gebouwd sneller omhoog gegaan dan van ongebouwd.”

Tarieven
Met de nieuwe verdeling gaan eigenaren van gebouwen en eigenaren van natuur meer betalen. Eigenaren van landbouwgronden gaan ten opzichte van de huidige verdeling minder betalen. Wat de wijziging van de kostentoedeling betekent voor de tarieven voor 2024, wordt duidelijk na het vaststellen van de begroting 2024 dit najaar.

Zes reacties
De Ontwerp verordening Watersysteembeheer 2024 met gewijzigde kostentoedeling heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit heeft zes schriftelijke zienswijzen opgeleverd. Deze reacties zijn op 17 oktober besproken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur, dat hierna in meerderheid met de andere verdeling heeft ingestemd.

Watersysteemheffing
Het gaat hier om de watersysteemheffing, waarvan de opbrengst wordt ingezet voor veilige dijken en voor voldoende en schoon oppervlaktewater. Omdat de kosten van watersysteembeheer oplopen gaat de waterschapsbelasting sowieso voor iedereen omhoog. Hoeveel dat is, stelt het bestuur vast tijdens de begrotingsvergadering in november.