Stedenbouwkundig plan definitief
In de eerste nieuwsbrief hebben wij u het (toen nog concept) stedenbouwkundig plan laten zien. De gemeenteraad heeft dit plan vastgesteld. Er zijn geen aanpassingen gedaan.

In de woonwijk komen maximaal 82 woningen. Uitgangspunt is het bouwen van een mix van woningtypen voor verschillende doelgroepen. Er komen 28 vrijstaande woningen, 36 twee-onder- één kap woningen en 18 rijwoningen. In de woningtypes is enige flexibiliteit mogelijk, om in te kunnen spelen op de woningbehoefte.

De nieuwe woonwijk heeft een groen karakter, er zijn wandelmogelijkheden en er is ruimte voor spelen en ontmoeten. In het plan is plek voor waterberging door het bestaande slotenpatroon te verruimen en de bestaande waterpartij naast de Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR) aan te passen en te vergroten.

Verdere uitwerking van de plannen
Volgende stap om de woningbouw mogelijk te maken is het stedenbouwkundig plan verder uitwerken tot een nieuw bestemmingsplan. Hierin wordt vastgelegd welke bestemmingen het gebied in de nieuwe situatie krijgt. Er wordt onder andere geregeld waar woningen gebouwd mogen worden en waar ruimte is voor verkeer, parkeren, water en groen. Ook staan in het bestemmings- plan de nieuwe (bouw)regels. Hierbij kunt u denken aan de maximale goot- en bouwhoogte van woningen en regels voor bijgebouwen. Op de volgende pagina leest u hier meer over.

Ten tweede wordt een nieuw beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin komen de eisen van welstand te staan, waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen. Het beeldkwaliteitsplan is nog niet klaar, hier wordt de aankomende tijd aan gewerkt.

Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om flexwoningen te bouwen in fase 2 van de nieuwe woonwijk. Daarnaast is het wenselijk om tijdens de bouw van de nieuwe woningen te zijner tijd een extra ontsluiting voor bouwverkeer te hebben. Wij onderzoeken of deze kan worden aangelegd in Rouveen Zuid – fase 2.

Bestemmingsplan bekijken en reageren

Het nieuwe bestemmingsplan Rouveen Zuid – Fase 1 ligt vanaf 23 maart 2022 als voorontwerp ter inzage. Dit betekent dat het bestemmingsplan nog niet definitief is. Iedereen kan het plan bekijken, vragen stellen en reageren. Wilt u reageren? Stuur dan uiterlijk 3 mei een brief aan:

Gemeente Staphorst
t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein postbus 2
7950 AA Staphorst

De stukken en meer informatie vindt u op:

www.staphorst.nl/rouveen-zuid

Inloopbijeenkomsten nieuw bestemmingsplan

Heeft u vragen over het nieuwe bestemmings- plan? Dan zien wij u graag op één van de inloopbijeenkomsten.

Omdat wij per bijeenkomst maximaal 30 mensen kunnen ontvangen moet u zich vooraf aanmelden via: www.staphorst.nl/rouveen-zuid

U kunt zich aanmelden tot maandag 4 april 2022.

Voor direct aanwonenden wordt een aparte inloopbijeenkomst georganiseerd. Zij krijgen een brief met een persoonlijke uitnodiging.

 

 

Kavelverkoop
Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen wij u nog niets vertellen over de verkoop van de kavels, prijzen en verkoopvoorwaarden. De verkoop van de kavels start pas, nadat het nieuwe bestemmingsplan definitief is.

Afhankelijk van het aantal reacties dat wij ontvangen beslist de gemeenteraad naar verwachting eind 2022 over het nieuwe bestemmingsplan. De verkoop van de kavels kan dan begin 2023 starten.

Voor de bouw van de nieuwe woningen kunnen mensen te zijner tijd zelf een aannemer kiezen.

Wonen in Rouveen Zuid?
Wilt u wonen in Rouveen Zuid? Vul dan het interesseformulier in. Het formulier kunt u vinden op: www.staphorst.nl/rouveen-zuid

Let op: dit is geen aanmeldingslijst. U kunt zich nog niet inschrijven voor een kavel of rijwoning.

Vervolg
Reacties op het voorontwerp bestemmingsplan verwerken wij waar mogelijk in het plan. Daarna wordt het bestemmingsplan nogmaals (dan als ontwerp) ter inzage gelegd. Dan kunt u ook het nieuwe beeldkwaliteitsplan bekijken. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u vinden op de website: www.staphorst.nl/rouveen-zuid