De jaarrekening van de gemeente Staphorst 2021 sluit met een positief saldo van €487.000. Bij de begroting leek de gemeente op een fors tekort uit te komen. De impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering bleek groter dan verwacht. Er is gekozen om de focus te leggen de best mogelijke dienstverlening voor de inwoners van Staphorst binnen de coronamaatregelen. Een groot aantal geplande activiteiten werd hierdoor uitgesteld en moeten in het komende jaar alsnog worden uitgevoerd als de situatie dat toelaat.

Wethouder Mulder legt uit er dat de uitgaven lager waren dan gepland. “Een aantal projecten en activiteiten is vanwege de coronacrisis later gestart of zelfs uitgesteld, waardoor de betreffende budgetten niet of niet volledig zijn besteed. Daarnaast viel in 2020 het aantal uitkeringsgerechtigden een stuk lager uit dan verwacht en begroot. Waardoor we ook op dit onderwerp een positiever resultaat behaalden dan verwacht.”

Een ander voorbeeld van een ongepland positief resultaat is de opbrengst van de vergunningsaanvragen. In het najaar van 2020 kreeg de gemeente nog een aantal ongeplande grote vergunningsaanvragen die zorgden voor een hogere opbrengst.

Uitgaven punt van aandacht en zorg voor lange termijn

Uiteraard zijn er niet alleen maar meevallers geweest in het afgelopen jaar, aldus wethouder Mulder: “De coronacrisis zelf bracht extra kosten met zich mee. Onder andere door de regelingen die getroffen moesten worden, maar ook door een verschuiving van inzet van personeel. Door de facilitering van het thuiswerken en de versnelde invoering van het hybride en digitaal vergaderen zien we ook een toename van de structurele kosten. Dit had een nadelig resultaat van bijna € 113.000.”

Wethouder Mulder waarschuwt: “2020 was een bijzonder jaar en we verwachten dat corona voor de lange termijn zal leiden tot extra uitgaven. Het college gaat er vanuit dat het nieuwe kabinet bij de overheveling van taken vanuit het rijk naar de gemeente zorgt voor voldoende middelen.

De gemeenteraad behandelt de jaarstukken tijdens de raadsvergaderingen van 8 en 22 juni 2021.