Maandagavond belegde de Staatkundig Gereformeerde Partij in het kader van de komende Tweede Kamerverkiezingen een propaganda-avond. Sprekers waren naast het zittend Kamerlid R. Bisschop de heren J. Kuijers uit Staphorst en M. Slingerland uit Zwartewaterland.

‘Goed bezocht’ kon de Verkiezingsavond van de Staatkundig Gereformeerde Partij niet genoemd worden, omdat er in verband met de corona-maatregelen in het geheel geen bezoekers waren. Als het om digitale bezoekers gaat was de vergadering echter zeer goed bezocht. Niet minder dan ruim zeshonderd bezoekers logden voor langer of korter tijd in. De heer Bisschop zette de visie van de SGP op het huidige landbouwbeleid uiteen. Het grootste probleem is, zo stelde hij, dat er geen langjarig toekomstperspectief is voor onze boeren. De moed gaat er zo uit, voor deze sector. Ons doel blijft om de overheid op te roepen, aan een landbouwakkoord te werken dat op lange termijn vastheid biedt, zodat een agrariër hierop een bedrijfsplan kan opstellen dat stand kan houden. De heer Slingerland legde de vinger o.a. bij de machtshonger van de EU. De teneur van zijn betoog was: Als de EU zich niet hervormd in het voordeel van de souvereiniteit van de nationale Staten dan komt de grens voor onze instemming met de EU echt in zicht. De heer Kuijers gaf aan dat de SGP zich volledig inzet voor de vrijheid van onderwijs die steeds meer aangevochten wordt. Over migratie zei hij dat er volgens de SGP in ons land geen ruimte is voor gelukzoekers. Wie als vluchteling hier verblijfsrecht krijgt, heeft wel de plicht om te integreren in onze samenleving. 

Hoewel een echte discussie niet mogelijk was, werd er wel goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vragen stellen. De heer R. Slager gaf hier energiek leiding aan. Belangrijk thema voor de boeren was de stikstof- en de fosfaatproblematiek. De heer Bisschop gaf  een toelichting op het instemmen van de SGP met de Stikstofwet. De Raad van Staten heeft de PAS-wetgeving afgeschoten. Duizenden bedrijven waren zo ongewild illegaal geworden. Dat kan zo niet blijven. Daarbij zou bedoelde stikstofwet ook zonder de instemming van de SGP aangenomen worden. Door in te stemmen konden er verbeteringen in aangebracht worden. De stikstofreductie-eis voor het jaar 2035, onderdeel van de wet, is volgens hem zeer problematisch. Hij gaf aan die volstrekt onhaalbaar te achten, en met dat onderdeel dan ook niet ingestemd te hebben. Hij stelde dat de SGP er alles aan zal doen om die doelstelling er weer uit te krijgen. ‘De basis waarop de stikstofwet rust is flinterdun’, aldus de heer Bisschop. Als onderwerpen kwamen verder nog langs: Huwelijk en gezin, de belastingkloof tussen één- en tweeverdieners, De ongelukkige uitspraak van minister-president Rutte over ‘Build back better’ oftewel de ‘Great Reset-agenda 2030’, die door de SGP onvoorwaardelijk afgekeurd wordt. Dat er ook over corona-perikelen gesproken werd hoeft geen betoog.

Aan het einde van de bijeenkomst werd door de heer Bisschop een kort vraaggesprek gehouden met Reindert Jan Brouwer, met achttien jaar het jongste lid (waarschijnlijk ooit) van de plaatselijke Kiesvereniging. Hij ontving naast een exemplaar van de statuten het jubileumboek ‘Politiek bij een geopende Bijbel’. Bisschop noemde hem ‘het jongste lid van de oudste partij’. 

De voorzitter, de heer A. den Ouden, sloot de vergadering met enkele bezinnende gedachten rondom de uitspraak van de dichter Bilderdijk (1756-1831): ‘Als ooit een land in zonde zal vergaan, vangt in de Kerk de zielsmelaatsheid aan’. 

Meer van de SGP Staphorst hier…