De begroting 2021-2024 staat dinsdag 17 november op de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Voor de belastingbetaler betekent dit dat op basis van deze begroting de tarieven voor de waterschapsbelasting voor volgend jaar worden vastgesteld. Afhankelijk van de categorie waartoe belastingbetalers behoren, wijzigen de tarieven van +0,7 tot +8,2. Althans, dat is het bestuursvoorstel dat wordt behandeld. In de openbare vergadering neemt het algemeen bestuur hierover een definitief besluit. 

Het waterschapsbestuur besloot eerder dit jaar om de stijging van de lasten voor inwoners zoveel mogelijk te beperken door voor 2021 een bezuiniging van 2 miljoen euro door te voeren. Hiermee anticipeert het op de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis. Tevens zet WDODelta reserves in om de tarieven zo laag mogelijk te houden. Het voorstel dat op de bestuurstafel ligt, houdt in dat de uitgaven voor 2021 stijgen tot 129,6 miljoen euro. “Deze stijging zagen we aankomen en hebben we zo beperkt mogelijk gehouden. Het hangt grotendeels samen met een ambitieus investeringsprogramma”, zegt portefeuillehouder Financiën Herman Odink. “De wereld waarin we wonen en werken, staat meer dan ooit in beweging. Ontwikkelingen gaan in razend tempo. Denk aan digitalisering en innovaties. Daarop willen we dan ook liever niet bezuinigen. Je snijdt dan als het ware aan de verkeerde kant. We moeten het werk efficiënter en slimmer uitvoeren. Dit doen we niet alleen om de kosten te beperken. De steeds krappere arbeidsmarkt betekent dat we het werk in de toekomst met minder mensen moeten uitvoeren. Tevens blijven we inzetten op duurzaamheid in ons werk.”

Extremen in het weer

Dit jaar was het derde jaar op rij dat Nederland werd geconfronteerd met droogte. Het opvangen van de effecten van de extremen in het weer vereist extra maatregelen, zowel in steden en dorpen als in landelijk gebied. Samen met provincies, gemeenten, kennisinstellingen en inwoners wordt bekeken wat dit concreet betekent. Odink: “In landelijk gebied leggen we bijvoorbeeld waterbergingen aan of vergraven we sloten en passen we het watersysteem aan om extra ruimte te creëren voor water. Verder treft het waterschap voorzieningen om water juist vast te houden in droge perioden.”

Daarnaast voert WDODelta ook de komende jaren diverse projecten uit om landbouw en natuur van voldoende en schoon water te kunnen voorzien. Tevens maakt het waterschap goede vorderingen met de dijkversterkingen vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Alle waterschappen moeten daaraan een financiële bijdrage leveren. Odink: “Denk daarnaast ook aan onze 16 rioolwaterzuiveringen. Het is een belangrijke taak al het afvalwater water van huishoudens, bedrijven en industrie schoon te maken en weer af te voeren op rivieren en kanalen. Dat gaat niet vanzelf. Ook willen we blijven bijdragen aan duurzaamheid in onze taken en circulair werken. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid mag van ons worden verwacht. Onder de streep hebben we de stijging van de kosten zo minimaal mogelijk weten te houden, maar we ontkomen er niet aan de tarieven iets te verhogen. Zo eerlijk moeten we zijn. Het algemeen bestuur neemt er uiteindelijk een besluit over.”