Onzekerheid is de enige zekerheid in de coronacrisis. Toch was de gemeente Staphorst vanaf het begin van de coronacrisis in controle. Ook op financieel gebied. In dat licht is ook de begroting 2021 van de gemeente Staphorst opgesteld. In 2023 heeft de gemeente Staphorst weer een sluitende begroting. Dit blijkt uit de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024, die de gemeente Staphorst heeft gepresenteerd aan de gemeenteraad. Voor 2021 en 2022 sluit de begroting nog met een klein tekort.

Wethouder Lucas Mulder: “In 2019-2020 zagen wij ons als gemeente voor het eerst sinds lange tijd geconfronteerd met forse tekorten. Alle gemeenten in ons land hebben het financieel moeilijk. Staphorst is één van de weinige gemeenten in Nederland die per saldo nog behoorlijke reserves heeft. Dat willen we zo houden, met deze begroting en raming zetten we gezonde stappen. We bezuinigen en verhogen inkomsten. Daarmee hebben we weer een robuuste basis. Uitgangspunt is, dat nieuw beleid bekostigd moet worden uit bestaand beleid of uit bezuinigingen. Dat vergt discipline van het bestuur en de organisatie”.

De begroting voor 2021 sluit met een negatief saldo van € 572.000. De meerjarenraming 2022-2024 sluit in het jaar 2022 met een negatief saldo van € 64.000. Vanaf 2023 is het begrotingssaldo positief met in de jaarschijf 2023 een positief saldo van € 731.000 en in 2024 een positief saldo van € 834.000. Met de begroting 2021 zet Staphorst flinke stappen naar een structureel sluitende begroting. Daarbij is ook opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit de financiële scan van de provincie.

Landelijk is het beeld dat gemeenten er financieel niet goed voorstaan. Staphorst zag zich in de begroting voor 2020 voor het eerst sinds lange tijd geconfronteerd met tekorten. Naar aanleiding van de vaststelling van de begroting 2020 is daarom een bezuinigingstraject gestart. Daarin doet de gemeente stevige ingrepen die gevolgen hebben voor de samenleving.

Mulder: “Er worden aanzienlijke besparingen uitgevoerd. In het totaal bezuinigen we €407.000 in het jaar 2021. Daarnaast ontkomen we helaas niet aan een beperkte lastenverzwaring voor de burger. De onroerende zaakbelasting stijgt  met tien procent. De afvalstoffenheffing stijgt en de rioolheffing daalt, per saldo heft dat elkaar nagenoeg op.

Investeren

De gemeente Staphorst blijft op veel gebieden investeren. De gemeente werkt aan plannen voor de Stovonde en het gebied rond hotel Waanders. Met het ambitieplan Recreatie en Toerisme wordt ingezet op ontwikkeling van De Streek en het dynamische winkelhart van Staphorst. Maatregelen om vrachtverkeer over de Gemeenteweg door het centrum te weren zijn al ingegaan. Deze maatregelen samen zullen het dorpscentrum een flinke impuls geven qua economie en beleving.

Staphorst is al de op vier na duurzaamste gemeente van Nederland. In het collegeprogramma zijn stevige ambities op het gebied van Energie & klimaat te vinden. In 2030 wil Staphorst 49% procent van de energie uit hernieuwbare bronnen halen. We werken samen met de provincie aan een circulair energiegebied ten zuiden van Rouveen.

Staphorst pakt stevig door met het ontwikkelen van woningbouw en bedrijventerreinen. In 2021 worden de eerste kavels van de volgende woonwijk in de Slagen uitgegeven. In IJhorst wordt de locatie aan de Poeleweg ontwikkeld. Het bestemmingsplan kan naar verwachting eind 2020 worden vastgesteld, waarna de kavelverkoop start. Een volgende uitbreiding Rouveen-Zuid zal in 2021 aan de raad worden voorgesteld. Het komend jaar zal het bedrijventerrein De Esch IV van de grond komen.

Wethouder Mulder: “Ondanks de financiële tegenwind blijven we investeren, Staphorst groeit en is aantrekkelijk voor winkelend publiek uit de regio, voor recreanten en toeristen. De innovatie, de daadkracht van onze ondernemers, de arbeidsethos en zorg voor elkaar zijn daarbij van grote waarde.”