‘Klimaatsubsidie’ waterschap door vele aanvragen voor dit jaar op

Het stimuleren van acties om eigen straat en leefomgeving ‘klimaat-proof’ in te richten, loopt als een trein bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het beschikbare budget van 100.000 euro voor 2020 is op. “De pot is leeg”, vertelt Hans Wijnen, bestuurslid van het waterschap.  “Voor het eerst sinds de start van onze de stimuleringsregeling in 2017 moeten we constateren dat de jaarlijkse subsidiegelden op zijn. En we zijn nog niet eens halverwege het jaar. Fantastisch nieuws, maar het betekent ook dat we nieuwe initiatieven helaas niet meer kunnen steunen dit jaar.” 


“Samen met gemeenten nemen we diverse maatregelen om met extremen in het weer om te gaan”, zegt Wijnen. “Ook particuliere initiatieven kunnen hieraan hun steentje bijdragen. Aanpassen aan een veranderend klimaat kan namelijk alleen slagen als we het samen doen.” 

Onder het motto ‘Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon’ roept het waterschap daarom al enkele jaren op om ook zelf aan de slag te gaan en hoopt het een duwtje in de rug te geven om goede ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren. De maximale subsidie per initiatief is 50% van de kosten, met een maximum bijdrage van 10.000 euro.  “Dat duwtje werkt”, aldus Wijnen.

Mes snijdt aan twee kanten

Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk. Het zijn allemaal voorbeelden van maatregelen die de woonomgeving bestendiger maakt tegen de klimaatverandering. Wijnen: “Het regent tegenwoordig vaker en harder. Aan de andere kant komt droogte ook steeds meer voor. En in bebouwd gebied hebben we te maken met hittestress. Bij hoge temperaturen kan de warmte niet weg. Door hierop te anticiperen met maatregelen in eigen tuin, straat of wijk snijdt het mes aan twee kanten: minder risico op wateroverlast bij veel neerslag en natuurlijke verkoeling bij hoge temperaturen. Daarnaast kan ook de riolering worden ontlast door er voor te zorgen dat er minder regenwater het riool inloopt. Bijvoorbeeld door meer groen en minder tegels te gebruiken of door regenwater af te koppelen van het riool.”

Vooral groene daken en schoolpleinen

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient het plaats te vinden binnen het werkgebied van WDODelta én in bebouwd gebied (dorpskern, stad). Tevens moet het een blijvende verbetering opleveren om wateroverlast of juist droogte of hitte tegen te gaan en is het de bedoeling dat de klimaatinitiatieven in een groter verband worden opgepakt en aangevraagd. “We hebben met name veel aanvragen gekregen van projecten voor gezamenlijke groene daken. Ook diverse schoolpleinen in ons werkgebied zijn flink aangepakt. Precies wat we beoogden.”

2021

Wijnen hoopt dat de gezamenlijke initiatieven toch door blijven gaan, ook zonder subsidie van het waterschap. “Als waterschap proberen we nog steeds inwoners te stimuleren en te motiveren hun tuinen en daken klimaat-proof in te richten. Als iedereen zijn steentje bijdraagt – of liever gezegd, afdraagt – zijn we beter toegerust op het veranderende klimaat.” In 2021 verwacht Wijnen opnieuw een subsidiepot beschikbaar te kunnen stellen. “Te zijner tijd wordt hierover met gemeenten en inwoners gecommuniceerd.”Meer informatie op www.wdodelta.nl/subsidie