Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is deze week begonnen met de jaarlijkse inspectie van de dijken. Dat is twee weken eerder dan gebruikelijk. Door de vele regen en de zachte winter is de begroeiing op de dijken relatief lang voor de tijd van het jaar. Bij te lang gewas zijn schades en kwetsbare plekken minder goed te zien. Op locaties waar het hoogwater nog tegen de dijk aanstaat, inspecteert het waterschap later. Dit is met name langs de IJssel.   

Jaarlijkse controle

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld. Naast de conditie van de dijken wordt ook bekeken of (delen van) de dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.

Verplichte werkzaamheden

Alle onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken, moeten aan een aantal eisen voldoen. Zijn de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen bijvoorbeeld goed onderhouden? Daarnaast mogen op de dijken geen distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien en wordt gecontroleerd of zand, hout, afval en overige voorwerpen zijn verwijderd. Ook het egaliseren van molshopen en het verwijderen van wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken horen in dit rijtje thuis. Daarnaast is het voor de conditie van de dijken belangrijk dat wild, mollen en ander gedierte dat schade kan veroorzaken, wordt bestreden. Zij kunnen zwakke plekken veroorzaken. Voor het overgrote deel voert het waterschap deze werkzaamheden zelf uit, omdat het eigenaar is van de meeste dijken in het werkgebied.