In het gebied Vledders en Leijerhooilanden in de gemeente Staphorst, is afgelopen jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van een prachtig natuurgebied. Hiervoor is het gebied grotendeels heringericht. Dit was nodig om het gebied voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering én om daarmee de omstandigheden voor unieke natuur te verbeteren. In maart 2021 werd de eerste graafmachine ingezet, de werkzaamheden zijn nu afgerond. We nodigen u uit om de korte film te bekijken, te delen én de herinrichting (na het broedseizoen) tijdens een excursie te bewonderen.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Landschap Overijssel zorgden er samen voor  dat er in het gebied unieke natuur, stevige biodiversiteit en voldoende schoon water is. Hiervoor werd 44 hectare grond aangekocht, waardoor in totaal meer dan 200 hectare natuurgebied is ontstaan. Veel watergangen zijn gedempt, er is een bypass gegraven in het westelijke deel van het gebied, een gemaal is vervangen, natuurlijke oevers werden aangelegd en het grondwaterpeil is aanzienlijk verhoogd. Het peil van de Streitenvaart wordt de komende jaren nog in stapjes verhoogd tot maximaal 40 centimeter. Dat is mogelijk door een nieuwe stuw. Dit alles om het gebied natuurlijker en ecologisch waardevoller te maken, het klimaatbestendig in te richten en het beschikbare water optimaal te benutten. “Als waterschap zijn we er trots op wat we hier gerealiseerd hebben”, vertelt Hans Pereboom, dagelijks bestuurslid bij WDODelta. “Het is een slim watersysteem dat veiligheid biedt, stevig bijdraagt aan het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering en de basis legt voor unieke natuur.” 

Toekomstbestendig
In de toekomst komen droge en warme zomers steeds meer voor, maar ook de kans op wateroverlast door hoosbuien neemt toe. Daarom is het belangrijk dat het landschap ‘klimaatrobuust’ is, zodat het hiertegen bestand is. “Tegelijkertijd willen we graag prachtige natuur en een authentiek landschap”, vertelt Hans Pohlmann, manager Natuur bij Landschap Overijssel. In het nieuw ontwikkelde gebied komen deze ambities prachtig samen. We hebben een stuk – voor Nederland unieke – natuur kunnen ontwikkelen en herstellen en tegelijk goed invulling gegeven aan een klimaatbestendig landschap. Het resultaat is een afwisselend gebied, waar we de gevolgen van de klimaatverandering goed kunnen opvangen en er unieke natuur, stevige biodiversiteit en voldoende schoon water is.”

Unieke soorten
Volgens Hans Dijkstra, terreinbeheerder bij Landschap Overijssel, werpen de werkzaamheden hun eerste vruchten al af: “Het gebied kenmerkt zich door rust en unieke flora. Het is een ideale plek voor otters en kraanvogels, die we recent al gespot hebben. Ook zien we hier de laatste weken tientallen weidevogels, waaronder kieviten, wulpen en watersnippen. Dit is veelbelovend voor wat we nog meer aan flora en fauna mogen verwachten. Tegelijk hebben we de uitdaging het gebied zo te beheren dat deze flora en fauna kunnen gedijen, er geen wateroverlast ontstaat en de unieke landschappelijke waarden behouden blijven.”

Excursies langs beschermd gebied

Het gebied is niet toegankelijk voor publiek, maar wel vanaf de randen te beleven. De komende jaren wordt nog een onbemand informatiepunt ontwikkeld in de vorm van een schaapskooi en komen er  informatiepanelen. Ook wordt na het broedseizoen (dat duurt tot half juli) een aantal excursies georganiseerd waarbij belangstellenden het gebied kunnen bezoeken en zo een uniek kijkje krijgen.  Houd hiervoor de website van Landschap Overijssel in de gaten via www.landschapoverijssel.nl

 

Video
De ontwikkelingen van Vledders en Leijerhooilanden zijn in deze video vastgelegd.

 

YouTube video