Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. Het eerste van de drie plannen voor deze regio is nu ter inzage gelegd.

De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. De geluidmaatregelen in het eerste plan gelden voor circa 150 woningen langs onder andere Rijksweg A28. Naast gevelisolatieonderzoek bij woningen wordt ook stiller asfalt voorgesteld.

Welke woningen komen in aanmerking?

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. Elf woningen staan in gemeente Staphorst. De meest voorkomende maatregel is het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek.

Procedure

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen is nu officieel gepubliceerd en te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Bewoners van de betrokken woningen ontvangen een brief. Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen zes weken de tijd om in een ‘zienswijze’ aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.

De geluidmaatregelen in Gelderland en Overijssel zijn verdeeld in drie plannen. Het tweede plan wordt aan het einde van het jaar gepubliceerd en het derde plan volgt medio 2021.

Geluidmaatregelenkaart

In de geluidmaatregelenkaart staan alle woningen langs rijkswegen afgebeeld waarvoor het MJPG een geluidberekening heeft uitgevoerd. Vragenstellers kunnen terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.

Foto boven © Rijkswaterstaat