De rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Staphorst heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de inwoners van Staphorst bij het gemeentelijk beleid worden getrokken. Plannen daarvoor heeft de gemeenteraad in 2015 opgeschreven in de Nota Burgerkracht. De raad is van plan die Nota een vervolg te geven. Dit vormde voor de RKC onder andere de aanleiding om dit onderzoek te doen.

De RKC heeft drie voorbeelden van burgerparticipatie onderzocht; het Groenbeleidsplan, de nota ‘Bestrijding armoede en schulden’ en de ‘Levensboomlocatie’. Telkens werd bekeken hoe de gemeente de inwoners van de gemeente Staphorst en anderen bij de plannen heeft betrokken.

De RKC zegt dat de gemeente Staphorst op de goede weg is. Er zijn zeker stappen gemaakt voor wat betreft de uitvoering van ruimtelijke projecten (zichtbaar voor de inwoners). ‘Bij het betrekken van de burgers bij de voorbereiding van het beleid, merk je dat college en raad nog wel wat zoekende zijn’, zegt Jan Mastwijk, voorzitter van de RKC.

Kwaliteit

De RKC vindt dat burgerparticipatie in Staphorst nog wel aan kwaliteit kan winnen. Bijvoorbeeld als de raad duidelijker aangeeft hoe de participatie moet worden vormgegeven en wat de rol van raad en college daarbij zou moeten zijn. Tegelijkertijd moet de raad terughoudend zijn tijdens het participatieproces, omdat de raad als hoogste orgaan binnen de gemeente uiteindelijk een besluit neemt en daarom niet tijdens het proces moet ‘sturen’. Bij dat uiteindelijke besluit moet de gemeenteraad dan wel kunnen zien op elke manier de inbreng vanuit de participatie is gewogen.

Tenslotte merkt de RKC op dat goede en tijdige informatie richting de inwoners en andere betrokkenen bij het participatieproces essentieel is voor het slagen van de participatie; iedereen (inwoners, bedrijven, ambtelijk medewerkers, college en raad) moet vooraf precies weten hoe het proces zal verlopen en wie op welk moment ‘aan zet is’.

De gemeenteraad zal vermoedelijk het rapport in januari of februari 2020 behandelen.Geplaatst door Weblog Staphorst / Nieuwsredactie in Politiek & Gemeente op 19:05